มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 โดยมหาวิทยาลัยได้ เรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์วินัย ศิริจิตร อดีตคณบดี คณะ 4 5ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีประสบการณ์การสอนนิสิตทันตแพทย์ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีมานาน.

คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล

Go to top