Menu

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น นำโดยสำนักกิจการนิสิตส่งตัวแทนบุคลากรและนิสิต เข้าร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560 โดยมีตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกคณะและผู้เข้าประกวดธิดาเทียน ณ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560

Go to top