1.งานสารบรรณ มีหน้าที่ดังนี้

1.1รับผิดชอบงานสารบรรณของส่วนงานและระบบงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย

1.2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

2.งานบริการปฏิคม มีหน้าที่ดังนี้

2.1ให้การต้อนรับและดูแลผู้มาติดต่อกับมหาวิทยาลัย

2.2จัดอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองคณะกรรมการ และอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมต่างๆของมหาวิทยาลัย

2.3ดูแลและอำนวยความสะดวกเรื่องอาหารและการจัดเลี้ยงรับรองคณะกรรมการคณะผู้ตรวจเยี่ยม คณะผู้ตรวจสอบ คณะผู้ประเมิน และแขกของมหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสต่างๆ

3.งานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้

3.1รับผิดชอบงานธุรการของส่วนงาน

3.2รับผิดชอบงานเลขานุการอธิการบดี

3.3จัดทำงบประมาณประจำปีของส่วนงาน

3.4รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินของส่วนงาน

3.5รับผิดชอบงานดูแลและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ของส่วนงาน

3.6รับผิดชอบงานบุคคลของส่วนงาน

3.7จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของส่วนงาน

4.และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

1. งานสรรหาคัดเลือก มีหน้าที่ดังนี้

1.1 การสรรหาบุคลากรจากภายนอก โดยใช้วิธีการสรรหาต่างๆเช่น การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต วิทยุ สำนักงานจัดหางาน งานนัดพบแรงงาน และประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา

1.2 การสรรหาบุคลากรภายในองค์กร โดยจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการโยกย้าย สับเปลี่ยน เลื่อนขั้นตำแหน่ง

2. งานคัดเลือกบุคลากร มีหน้าที่ดังนี้

การทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคลากรโดยการสัมภาษณ์ การทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ ทัศนคติ และการทดสอบภาคปฏิบัติต่างๆ

3. งานการบรรจุ แต่งตั้ง ทดลองงาน โอนย้าย ปฐมนิเทศบุคลากร มีหน้าที่ดังนี้

3.1 การทำสัญญาจ้าง

3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานช่วงการทดลองงาน

3.3 การแต่งตั้งบุคลากร

3.4 การปรับเปลี่ยนโอนย้าย เลื่อนขั้นตำแหน่ง

3.5 การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

3.6 การจัดทำคู่มือบุคลากร

4. งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีหน้าที่ดังนี้

4.1 การจัดฝึกอบรมภายในมหาวิทยาลัย

4.2 การจัดฝึกอบรมภายนอกมหาวิทยาลัย

4.3 การจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับบุคลากร

4.4 การประชุม สัมมนาของบุคลากร

4.5 การจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ทุนศึกษาแก่บุคลากร

5. งานค่าจ้าง เงินเดือน มีหน้าที่ดังนี้

5.1 การตรวจสอบการบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน การลา การมาทำงานสาย และการขาดงาน

5.2 การตรวจสอบอัตราค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ

5.3 การบริหารค่าจ้าง เงินเดือน ค่าล่วงเวลา

5.4 การกำหนดค่าจ้างเริ่มต้นให้กับบุคลากร

5.5 การปรับโครงสร้างค่าจ้าง เงินเดือน

5.6 การปรับค่าจ้างประจำปี และปรับตำแหน่งงาน

6. งานประเมินผลการปฏิบัติงาน มีหน้าที่ดังนี้

6.1 พัฒนาเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน

6.2 ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน

6.3 ประสานงานกับหน่วยงานในการนำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมาปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล

7. งานประกันสังคม มีหน้าที่ดังนี้

7.1 ประสานงานกับสภานพยาบาลและสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพื่อการประกันสังคมให้กับบุคลากร

7.2 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกันสังคมให้บุคลากรทราบ

8. งานตำแหน่งทางวิชาการ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีหน้าที่ดังนี้

8.1 จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอตำแหน่งวิชาการดำเนินการกลั่นกรองเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

8.2 จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพื่อเสนอสำนักพระราชวัง

9. งานข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน มีหน้าที่ดังนี้

9.1 รวบรวมข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและแจ้งให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน

9.2 การจัดตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัย

10.งานวางแผนอัตรากำลังคน มีหน้าที่ดังนี้

ประสานงานคณะวิชา/สำนักในการจัดทำแผนอัตรากำลังคนเพื่อเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัย

11. งานสวัสดิการบุคลากร มีหน้าที่ดังนี้

จัดสวัสดิการด้านต่างๆแก่บุคลากร

12. งานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้

12.1 รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณของส่วนงาน

12.2 รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินของส่วนงาน

12.3 รับผิดชอบงานดูแลและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ของส่วนงาน

12.4 รับผิดชอบงานบุคคลของส่วนงาน

12.5 จัดทำงบประมาณประจำปีของส่วนงาน

12.6 จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของส่วน

13. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนงานนิติกร

1. งานนิติกร มีหน้าที่ดังนี้

 1.1 พิจราณาร่าง จัดทำ ตรวจสอบ ประสานงานนิติกรรม และสัญญาต่างๆ

 1.2 เสนอข้อพิจารณาเกี่ยวกับนิติกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย

 1.3 ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่บุคลากรและหน่วยงานของมหาวิทยาลัย

 1.4 ติดต่อและประสานงานด้านคดีความของมหาวิทยาลัย

 2. งานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้

 2.1 รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณของส่วนงาน

 2.2 รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินของส่วนงาน

 2.3 รับผิดชอบงานดูแลและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ของส่วนงาน   

 2.4 รับผิดชอบงานบุคคลของส่วนงาน

 2.5 จัดทำงบประมาณประจำปีของส่วนงาน

 2.6 จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของส่วน

 3. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนงานสภามหาวิทยาลัย

1. งานสภามหาวิทยาลัย มีหน้าที่ดังนี้

1.1 กำหนดนโยบายและแผนเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ

1.2 จัดทำแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัย

1.3 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัย

 1.4 จัดทำแผนงานโครงการเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

 1.5 จัดทำงบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัย

 2. งานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้

 2.1 รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณของส่วนงาน

 2.2 รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินของส่วนงาน

 2.3 รับผิดชอบงานดูแลและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ของส่วนงาน   

 2.4 รับผิดชอบงานบุคคลของส่วนงาน

 2.5 จัดทำงบประมาณประจำปีของส่วนงาน

 2.6 จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของส่วน

 3. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 ส่วนงานหลักสูตรและประสานงานภายนอก

1. งานหลักสูตร มีหน้าที่ดังนี้

 1.1 ประสานกับคณะวิชาและหน่วยงานภายนอกในการดำเนินการเรื่องการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต่างๆของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 1.2 ประสานกับคณะวิชาและหน่วยงานภายนอกในการดำเนินการเรื่องการขอเปิดดำเนินการหลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัย

 1.3 เป็นศูนย์ข้อมูลและให้คำแนะนำปรึกษาข้อมูลหลักสูตรแก่คณะวิชา

2. งานประสานงานภายนอก มีหน้าที่ดังนี้

 2.1 ประสานกับคณะวิชา สำนัก เพื่อติดต่อประสาน ติดตามงานกับหน่วยงานภายนอกในการดำเนินการเรื่องการจัดการศึกษาต่างๆของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

   

Go to top