ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ว่าด้วย โครงสร้างการบริหารองค์กร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น พ.ศ. 2560
เพื่อให้การบริหารและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34(9) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์นในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 จึงมีมติให้ตราข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

             ข้อ 1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ว่าด้วย โครงสร้างการบริหารองค์กร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น พ.ศ. 2560

             ข้อ 2   ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

             ข้อ 3  ให้ยกเลิก “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ว่าด้วย โครงสร้างการบริหารองค์กร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น พ.ศ. 2558” และภายใต้ข้อบังคับนี้ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งต่างๆ ที่ว่าด้วย โครงสร้างการบริหารองค์กร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในข้อบังคับนี้หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้  ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

             ข้อ 4   ในข้อบังคับนี้

มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
สภามหาวิทยาลัย หมายถึง สภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
อธิการบดี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
รองอธิการบดี หมายถึง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ผู้ช่วยอธิการบดี หมายถึง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
คณบดี หมายถึง ผู้บริหารของคณะวิชา
ผู้อำนวยการ หมายถึง ผู้บริหารของสำนักงาน สำนัก และวิทยาลัยที่เป็นหน่วยงานสนับสนุน

            ข้อ  5  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำนาจออกคำสั่ง หรือประกาศ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่จะต้องมีการดำเนินการใดๆ ที่มิได้กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือในกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ต้องผ่อนผันข้อกำหนดตามข้อบังคับนี้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้การบริหารและดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความ วินิจฉัย สั่งการและปฏิบัติตามที่เห็นสมควรและให้ถือเป็นที่สุด

ข้อ 7 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีอำนาจตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มาตรา 34 สภาสถาบันมีอำนาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อำนาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง

(1) อนุมัติแผนพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

(2) ออกข้อกำหนด ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการดำเนินงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

(3) จัดสรรทุนออกเป็นกองทุนประเภทต่างๆ และออกข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของกองทุน

(4) อนุมัติแผนการเงิน งบดุล งบการเงินประจำปีของกองทุนประเภทต่างๆ

(5) อนุมัติการโอนเงินของกองทุนประเภทหนึ่งไปเป็นของกองทุนอีกประเภทหนึ่ง

(6) อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรการสอนและการเปิดหลักสูตรการสอนเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

(7) อนุมัติการรับนิสิต การให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต

(8) อนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ

(9) อนุมัติการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่วนงานภายใน

(10) อนุมัติความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออื่นกับสถาบันการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

(11) สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยระดมทรัพยากรบุคคลจากในประเทศและต่างประเทศ การนำประสบการณ์ ความรอบรู้ ความชำนาญและภูมิปัญญาของบุคคลดังกล่าวมาใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพบัณฑิต

(12) อนุมัติการรับหรือการเข้าสมทบกับสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

(13) พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการแก้ไขข้อกำหนดตามมาตรา 11 วรรคสาม

(14) พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อนำความกราบบังคมทูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์และศาสตราจารย์พิเศษ

(15) แต่งตั้งและถอดถอนอธิการบดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ และถอดถอนคณาจารย์ประจำตาม มาตรา 97

(16) ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า

(17) ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ

(18) ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาหรือให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสและบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ

(19) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสถาบันการศึกษาเอกชนเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูลอื่น วินัย หลักเกณฑ์การจ้าง และการเลิกจ้างของผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่

(20) พัฒนาความสามารถของคณาจารย์ บุคลากรและคุณภาพของบัณฑิตเพื่อการผลิตบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

(21) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย การฝึกอบรมคณาจารย์และบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

(22) ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถานประกอบการกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

(23) ส่งเสริมให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

(24) พิจารณาวิธีที่จะทำให้การศึกษา การวิจัย และการฝึกอบรมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเจริญก้าวหน้าและมีคุณภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น

(25) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ

ข้อ 8 คณะกรรมการตรวจสอบภายใน มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1) ควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและการบริหารงานด้านต่างๆ การบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน การบริหารงานด้านอื่นๆ ตลอดจนการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ การตรวจสอบพิเศษ การวิเคราะห์ประเมินความพึงพอใจ และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นไปตามหลักการบริหารงานและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม และความโปร่งใส และรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบ

(2) ให้คำปรึกษาแก่อธิการบดีและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

ข้อ 9 อธิการบดี มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มาตรา 43 ดังต่อไปนี้

(1) ควบคุมดูแลกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบและข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รวมทั้งนโยบายและมติของสภาสถาบัน

(2) จัดให้มีระบบบริหารตามข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

(3) แต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ โดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน

(4) แต่งตั้งและถอดถอนอาจารย์ อาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

(5) ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

(6) จัดทำทะเบียนคณาจารย์ประจำ ผู้ช่วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ตามแบบที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

(7) ควบคุมการเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และมติของสภาสถาบัน

(8) เป็นผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในกิจการทั่วไป

(9) จัดทำรายงานประจำปี งบการเงินประจำปี และรายงานอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

(10) รักษาวินัยของนิสิต

(11) ระมัดระวังมิให้มีการดำเนินการอันเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยของประเทศ วัฒนธรรมของชาติ ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในบริเวณสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

(12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามข้อกำหนด ระเบียบ และข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หน้าที่ที่สภาสถาบันมอบหมาย และหน้าที่ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้

(13) ดำเนินกิจการอื่นอันเป็นปกติธุระที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนพึงกระทำ

ข้อ 10 คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1) กำหนดนโยบายและการวางแผนการดำเนินการในการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

(2) กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของมหาวิทยาลัย

(3) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งกำกับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามแผน

(4) ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

(5) กำกับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบเกี่ยวกับรายได้และรายจ่ายของมหาวิทยาลัย ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย

(6) พิจารณาเสนอการจัดตั้ง ยุบรวม และการยุบเลิกคณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ รวมทั้งการแบ่งส่วนงานในหน่วยงานดังกล่าว เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

(7) กำกับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และพัสดุสำนักงาน งานสารสนเทศ และงานซ่อมบำรุงของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

(8) พิจารณาอนุมัติการจัดซื้อหนังสือ ตำรา วารสาร และฐานข้อมูลห้องสมุดของมหาวิทยาลัย

(9) ปฏิบัติงานด้านบริหารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 11 คณะกรรมการวิชาการ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1) พิจารณาเสนอแนะแนวทางการกำหนดนโยบายและดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียน การสอน และการวัดผลการศึกษา

(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบเกณฑ์และแนวทางกำกับมาตรฐานการศึกษาเกี่ยวกับคณะกรรมการพัฒนาและกำกับมาตรฐานหลักสูตรของคณะวิชา

(3) พิจารณาร่างระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ

(4) พิจารณาเรื่องการพัฒนาหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ โดยต่อเนื่อง เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ

(5) พิจารณาอนุมัติโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ เพื่อให้การดำเนินงานวิชาการมีคุณภาพ เป็นสากล และได้มาตรฐานตามที่สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

(6) พิจารณาอนุมัติประมาณการค่าจ้างอาจารย์พิเศษและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอนของแต่ละภาคการศึกษา โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ

(7) พิจารณากลั่นกรองการยื่นขอให้รับรองวิทยาฐานะระดับหลักสูตร และระดับสถาบันจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ

(8) พิจารณาอนุมัติการเทียบโอนผลการศึกษาของนิสิต โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ

(9) พิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญา

(10) พิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินการและจัดทำวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากกองบรรณาธิการวารสาร

(11) พิจารณาให้ความเห็นชอบทุนอุดหนุนงานวิจัยและการแต่งตำราของอาจารย์ โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ และคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการตามลำดับ

(12) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาวิชาการของหน่วยงานระดับคณะวิชา

(13) ควบคุมดูแลและดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(14) พิจารณาเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย

(15) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อกระทำการใดๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการวิชาการ

(16) พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะทำงานตรวจสอบเอกสารเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบัน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นให้ ความเห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตามลำดับ

(17) พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะทำงานตรวจสอบเอกสารเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบัน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นให้ความเห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตามลำดับ

(18) แสวงหาวิธีการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้เจริญยิ่งขึ้น

(19) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย

(20) ให้คำปรึกษาแก่อธิการบดีและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย

ข้อ 12 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติตามลำดับ

(2) ดำเนินการให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

(3) ดำเนินการให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ

(4) กำหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบและประเมินผลระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

(5) ดำเนินการให้มีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆ รับทราบ

(6) ดำเนินการให้มีรายงานประจำปีเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยตามสำดับ

(7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 13 คณะกรรมการศูนย์วัฒนธรรม มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1) กำกับดูแลงานของศูนย์วัฒนธรรม

(2) ให้ความเห็นชอบแผน โครงการ และงบประมาณ ตลอดจนกำหนดแนวทางการดำเนินงานของศูนย์วัฒนธรรมเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการกิจการนิสิต

(3) ให้ความเห็นชอบในการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของศูนย์วัฒนธรรม เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการกิจการนิสิต

(4) ร่วมเป็นกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์วัฒนธรรมลุล่วงไปด้วยดี

(5) สนับสนุนให้มีความร่วมมือร่วมใจในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมในหมู่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลทั่วไป

(6) ให้ความเห็นชอบในการประสานกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของศูนย์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

(7) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในศูนย์วัฒนธรรม

(8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 14 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1) วิเคราะห์และวางระบบบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น

(2) กำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินการแก้ไข ลด ป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทบทวนและประเมินผลมาตรการหรือแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ข้อ 15 คณะกรรมการการบริหารทรัพย์สิน มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ (1) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำรายงาน ที่มีผลกระทบในด้านโครงสร้างทางการเงิน (2) วิเคราะห์ วางระบบ กำหนดนโยบายแผนงาน และแนวทางปฏิบัติทางการเงิน

(3) รวบรวมประมาณการกระแสเงินสด วิเคราะห์ต้นทุนทางการเงิน โครงสร้างของเงินทุน หนี้สินประเภทต่างๆ เพื่อนำข้อมูลจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวางแผน

(4) รวบรวม จัดทำ และเป็นศูนย์ข้อมูลด้าน การเงินเเละงบประมาณ

(5) บริหารติดตามการบัญชี และประเมินผลงบประมาณ

(6) การประเมินรายงานทางการเงิน ประเมินจากผู้ลงทุนและมุมมองของนักวิเคราะห์

(7) วิเคราะห์ เสนอแนะ และให้คำปรึกษา เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงาน และแนวทางปฏิบัติตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องยุทธศาสตร์ทางการเงิน

(8) กำหนดกรอบ นโยบาย และกำหนดการลงทุนสำหรับทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัย

(9) พิจารณาอนุมัติการขอจัดจ้างงานก่อสร้างและหรือปรับปรุงอาคารสถานที่ และงานปรับปรุง ภูมิทัศน์

(10) กำกับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและครุภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษา ซึ่งผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และพัสดุทางวิทยาศาสตร์ โดยให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

(11) พิจารณาอนุมัติและกำกับดูแลการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินและรายได้ ให้เป็นไปตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย

(12) ประเมินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินและรายได้

(13) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 16 คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1) พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

(2) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

(3) พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการของบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงบประมาณสนับสนุนงานบริการวิชาการแก่สังคมจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นและหน่วยงานภายนอก

(4) กำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ได้รับการอนุมัติให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 17 รองอธิการบดี มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1) ปฏิบัติงานที่อธิการบดีมอบหมายในการกำกับ ควบคุม ดูแล และสั่งการ หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

(2) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี

ข้อ 18 ผู้ช่วยอธิการบดี มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1) ปฏิบัติงานช่วยอธิการบดีในการกำกับ ควบคุม และดูแลในหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

(2) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี

ข้อ 19 สำนักงานอธิการบดี มีผู้อำนวยการสำนักเป็นผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วยส่วนงานต่างๆ ดังนี้

19.1 ส่วนงานสภามหาวิทยาลัย มีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบ มีภาระหน้าที่ดังนี้

19.1.1 งานสภามหาวิทยาลัย มีหน้าที่ดังนี้

(1) รับผิดชอบอำนวยความสะดวกแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย

(2) จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยจัดการนัดหมายการประชุม สรุปบันทึกการประชุม จัดเก็บรายงานการประชุมอกสารประกอบการประชุม และติดตามผลการดำเนินงานตามที่หารือในที่ประชุม

(3) ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก

(4) จัดทำรายงานประจำปีของสภามหาวิทยาลัย

(5) ดูแลรับผิดชอบจัดเก็บเอกสารสำคัญของสภามหาวิทยาลัย

(6) ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและให้ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการตัดสินใจแก่ สภามหาวิทยาลัย

(7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

19.1.2 งานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้

(1) รับผิดชอบงานธุรการของส่วนงาน

(2) จัดทำงบประมาณประจำปีของส่วนงาน

(3) รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินของส่วนงาน

(4) รับผิดชอบงานดูแลและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ของส่วนงาน

(5) รับผิดชอบงานบุคคลของส่วนงาน

(6) จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของส่วนงาน

19.2 ส่วนงานเลขานุการและสารบรรณ มีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบ มีภาระหน้าที่ดังนี้

19.2.1 งานเลขานุการ มีหน้าที่ดังนี้

(1) รับผิดชอบอำนวยความสะดวกแก่อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ที่เป็นผู้บังคับบัญชา

(2) ต้อนรับและดูแลผู้มาติดต่อกับอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีที่เป็นผู้บังคับบัญชา

(3) ดูแลตารางการนัดหมายและประสานงานการนัดหมายต่างๆ ของอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ที่เป็นผู้บังคับบัญชา

(4) รับผิดชอบจัดการประชุมที่ไม่อยู่ในหน้าที่ของหน่วยงานหรือบุคคลใด ตามที่คำสั่งผู้บังคับบัญชา โดยจัดการนัดหมายการประชุม สรุปบันทึกการประชุม จัดเก็บรายงานการประชุมอกสารประกอบการประชุม และติดตามผลการดำเนินงานตามที่หารือในที่ประชุม

(5) ดูแลรับผิดชอบจัดเก็บเอกสารสำคัญของอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ที่เป็นผู้บังคับบัญชา

(6) ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและให้ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการตัดสินใจแก่ผู้บริหารตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

(7) ตรวจสอบความถูกต้องของประกาศ คำสั่ง ระเบียบ และเอกสารอื่นๆ ก่อนและหลังผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการและลงนาม

(8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

19.2.2 งานสารบรรณ มีหน้าที่ดังนี้

(1) รับผิดชอบงานสารบรรณของส่วนงานและระบบงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย

(2) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

(3) เก็บรวบรวมข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเเจ้งให้บุคลากรและหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกัน

19.2.3 งานบริการปฏิคม มีหน้าที่ดังนี้

(1) ให้การต้อนรับและดูแลผู้มาติดต่อกับมหาวิทยาลัย

(2) จัดอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองคณะกรรมการ และอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

(3) ดูแลและอำนวยความสะดวกเรื่องอาหารและการจัดเลี้ยงรับรองคณะกรรมการ คณะผู้ตรวจเยี่ยม คณะผู้ตรวจสอบ คณะผู้ประเมิน และแขกของมหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสต่างๆ

19.2.4 งานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้

(1) รับผิดชอบงานธุรการของส่วนงาน

(2) จัดทำงบประมาณประจำปีของส่วนงาน

(3) รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินของส่วนงาน

(4) รับผิดชอบงานดูแลและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ของส่วนงาน

(5) รับผิดชอบงานบุคคลของส่วนงาน

(6) จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของส่วนงาน

19.2.5 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

19.3 ส่วนงานหลักสูตรและประสานงานภายนอก มีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบ มีภาระหน้าที่ดังนี้

19.3.1 งานหลักสูตร มีหน้าที่ดังนี้

(1) ประสานกับคณะวิชาและหน่วยงานภายนอกในการดำเนินการเรื่องการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(2) ประสานกับคณะวิชาและหน่วยงานภายนอกในการดำเนินการเรื่องการเปิดดำเนินการหลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัย

(3) เป็นศูนย์ข้อมูลและให้คำแนะนำปรึกษาข้อมูลหลักสูตรแก่คณะวิชา

19.3.2 งานประสานงานภายนอก มีหน้าที่ประสานกับคณะวิชา สำนัก เพื่อติดต่อประสาน ติดตามงานกับหน่วยงานภายนอกในการดำเนินการเรื่องการจัดการศึกษาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 19.3.3 งานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้

(1) รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณของส่วนงาน

(2) รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินของส่วนงาน

(3) รับผิดชอบงานดูแลและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ของส่วนงาน

(4) รับผิดชอบงานบุคคลของส่วนงาน

(5) จัดทำงบประมาณประจำปีของส่วนงาน

(6) จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของส่วนงาน

19.3.4 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

19.4 ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์ มีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบ มีภาระหน้าที่ดังนี้

19.4.1 งานสรรหาคัดเลือก มีหน้าที่ดังนี้

(1) การสรรหาบุคลากรจากภายนอก โดยใช้วิธีการสรรหาต่างๆ เช่น การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต วิทยุ สำนักงานจัดหางาน งานนัดพบแรงงาน และประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา

(2) การสรรหาบุคลากรภายในองค์กร โดยจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการโยกย้าย สับเปลี่ยน เลื่อนขั้นตำแหน่ง

19.4.2 งานการคัดเลือกบุคลากร มีหน้าที่ทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคลากรโดยการสัมภาษณ์ การทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ ทัศนคติ และการทดสอบภาคปฏิบัติตามตำแหน่งงานที่บรรจุ

19.4.3 งานการบรรจุ แต่งตั้ง ทดลองงาน โอนย้าย ปฐมนิเทศบุคลากร มีหน้าที่ดังนี้

(1) การทำสัญญาจ้างงาน

(2) การประเมินผลการปฏิบัติงานช่วงการทดลองงาน

(3) การแต่งตั้งบุคลากร

(4) การปรับเปลี่ยนโอนย้าย เลื่อนขั้นตำแหน่ง

(5) การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

(6) การจัดทำคู่มือบุคลากร

19.4.4 งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีหน้าที่ดังนี้

(1) การจัดฝึกอบรมภายในมหาวิทยาลัย

(2) การจัดฝึกอบรมภายนอกมหาวิทยาลัย

(3) การจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับบุคลากร

(4) การประชุม สัมมนาของบุคลากร

(5) การจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ทุนศึกษาแก่บุคลากร

19.4.5 งานค่าจ้าง เงินเดือน มีหน้าที่ดังนี้

(1) การตรวจสอบการบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน การลา การมาทำงานสาย และการขาดงาน

(2) การตรวจสอบอัตราค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ

(3) การบริหารค่าจ้าง เงินเดือน ค่าล่วงเวลา

(4) การกำหนดค่าจ้างเริ่มต้นให้กับบุคลากร

(5) การปรับโครงสร้างค่าจ้าง เงินเดือน

(6) การปรับค่าจ้างประจำปี และปรับตำแหน่งงาน

19.4.6 งานประเมินผลการปฏิบัติงาน มีหน้าที่ดังนี้

(1) พัฒนาเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน

(2) ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน

(3) ประสานงานกับหน่วยงานในการนำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมาปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล

19.4.7 งานประกันสังคม มีหน้าที่ดังนี้

(1) ประสานงานกับสถานพยาบาลและสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพื่อการประกันสังคมให้กับบุคลากร

(2) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกันสังคมให้บุคลากรทราบ

19.2.8 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติเพื่อสำนักพระราชวังในขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของบุคลากร

19.4.9 งานข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน มีหน้าที่ดังนี้

(1) รวบรวมข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและแจ้งให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน

(2) การจัดตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัย

19.4.10 งานจัดทำงบประมาณเงินเดือนบุคลากรประจำปี และงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรประจำปีของมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา

19.4.11 งานวางแผนอัตรากำลังคน มีหน้าที่ประสานงานกับคณะวิชา/สำนักในการจัดทำแผนอัตรากำลังคนเพื่อเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัย

19.4.12 งานสวัสดิการบุคลากร มีหน้าที่จัดสวัสดิการด้านต่างๆ แก่บุคลากร

19.4.13 งานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้

(1) รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณของส่วนงาน

(2) รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินของส่วนงาน

(3) รับผิดชอบงานดูแลและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ของส่วนงาน

(4) รับผิดชอบงานบุคคลของส่วนงาน

(5) จัดทำงบประมาณประจำปีของส่วนงาน

(6) จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของส่วนงาน

19.4.14 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

19.5 ส่วนงานการเงิน มีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบ มีภาระหน้าที่ดังนี้

19.5.1 ดำเนินงานด้านรายได้ ลูกหนี้ และการรับชำระ มีหน้าที่ดังนี้

(1) รับผิดชอบงานด้านการรับชำระค่าลงทะเบียนนิสิต ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อื่นๆ การนำส่งธนาคาร และการตรวจสอบยอดการรับชำระจาก Bank Statement

(2) รับผิดชอบงานด้านลูกหนี้ สรุปยอดค้างชำระ จัดทำหนังสือทวงหนี้ และตรวจสอบประวัติการเงินของนิสิตที่ขอลาออก หรือสำเร็จการศึกษา

(3) สรุปยอดนิสิตที่ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา

(4) รับผิดชอบด้านเงินกู้ยืมของมหาวิทยาลัย

(5) จัดทำรายงานด้านรายได้ ลูกหนี้ และการรับชำระให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

19.5.2 ดำเนินงานด้านการจ่าย มีหน้าที่ดังนี้

(1) รับผิดชอบงานด้านการเบิกจ่ายเงินสดย่อยและเงินทดรองจ่าย

(2) รับผิดชอบการจัดทำและนำส่งภาษีให้สรรพากร

(3) รับผิดชอบด้านการชำระเงินกู้ยืมของมหาวิทยาลัย

(4) จัดทำรายงานด้านการจ่ายให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

19.5.3 งานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้

(1) รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณของส่วนงาน

(2) รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินของส่วนงาน

(3) รับผิดชอบงานดูแลและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ของส่วนงาน

(4) รับผิดชอบงานบุคคลของส่วนงาน

(5) จัดทำงบประมาณประจำปีของส่วนงาน

(6) จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของส่วนงาน

19.5.4 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

19.6 ส่วนงานบัญชี มีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบ มีภาระหน้าที่ดังนี้

19.6.1 ดำเนินงานด้านบัญชี มีหน้าที่ดังนี้

(1) รับผิดชอบตรวจสอบและบันทึกบัญชีรายได้ ลูกหนี้ และการรับชำระ

(2) รับผิดชอบตรวจสอบและบันทึกบัญชีเงินสดย่อย ทั้งการเบิกและการเบิกชดเชย

(3) รับผิดชอบตรวจสอบและบันทึกบัญชีเงินทดรองจ่าย ทั้งการยืม การเบิก และการเคลียร์เงินทดรองจ่าย

(4) รับผิดชอบตรวจสอบและบันทึกบัญชีเงินกู้ยืม และการขำระเงินกู้ยืม

(5) รับผิดชอบตรวจสอบและบันทึกบัญชีเจ้าหนี้/ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

(6) รับผิดชอบจัดทำงบการเงินรายเดือน เพื่อแสดงฐานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันเสนอผู้บริหาร

(7) รับผิดชอบด้านการปิดบัญชี โดยจัดทำงบการเงินประจำปีของมหาวิทยาลัยตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “แบบการจัดทำบัญชีงบดุล” และงบการเปลี่ยนแปลงการเงินของกองทุนประเภทต่างๆ ประจำปี ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และแบบรายงานผลของผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2542 เพื่อเสนอผู้บริหาร และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งนำเสนองบการเงินให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามลำดับ

19.6.2 จัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารประจำปี และงบประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุม/การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกสำหรับผู้บริหารเพื่อการพัฒนาการบริหารงานของหน่วยงานประจำปีของมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา

19.6.3 ดูแล ติดตามผลการใช้งบประมาณด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา

19.6.4 งานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้

(1) รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณของส่วนงาน

(2) รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินของส่วนงาน

(3) รับผิดชอบงานดูแลและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ของส่วนงาน

(4) รับผิดชอบงานบุคคลของส่วนงาน

(5) จัดทำงบประมาณประจำปีของส่วนงาน

(6) จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของส่วนงาน

19.6.5 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

19.7 ส่วนงานนิติกร มีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบ มีภาระหน้าที่ดังนี้

19.7.1 งานนิติกร หน้าที่ดังนี้

(1) พิจารณาร่าง จัดทำ ตรวจสอบ ประสานงานนิติกรรม และสัญญาต่างๆ

(2) เสนอข้อพิจารณาเกี่ยวกับนิติกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

(3) ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่บุคลากรและหน่วยงานของมหาวิทยาลัย

(4) ติดต่อและประสานงานด้านคดีความของมหาวิทยาลัย

19.7.2 งานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้

(1) รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณของส่วนงาน

(2) รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินของส่วนงาน

(3) รับผิดชอบงานดูแลและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ของส่วนงาน

(4) รับผิดชอบงานบุคคลของส่วนงาน

(5) จัดทำงบประมาณประจำปีของส่วนงาน

(6) จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของส่วนงาน

19.7.3 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

19.8 ส่วนงานตรวจสอบภายใน มีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบ มีภาระหน้าที่ดังนี้

19.8.1 งานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ดังนี้

(1) ดำเนินการตรวจสอบด้านการบริหาร การบัญชีและการเงิน รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้

(2) ตรวจสอบประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

(3) จัดทำรายงานผลตรวจสอบด้านการบริหาร การบัญชีและการเงิน รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยทุกปี และเสนอให้สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับทราบ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน

19.8.2 งานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ดังนี้

(1) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และเสนอให้สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับทราบ โดยผ่านความเห็นชอบจากผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(2) ดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง และจัดทำรายงานผลการติดตามเพื่อเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณารับทราบ โดยผ่านความเห็นชอบจากผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

19.8.3 งานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้

(1) รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณของส่วนงาน

(2) รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินของส่วนงาน

(3) รับผิดชอบงานดูแลและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ของส่วนงาน

(4) รับผิดชอบงานบุคคลของส่วนงาน

(5) จัดทำงบประมาณประจำปีของส่วนงาน

(6) จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของส่วนงาน

19.8.4 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 20 สำนักวิชาการ มีผู้อำนวยการสำนักเป็นผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วยส่วนงานต่างๆ ดังนี้

20.1 ส่วนงานการเรียนการสอนและการสอบ มีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบ มีภาระหน้าที่ดังนี้

20.1.1 งานการเรียนการสอนและการสอบ มีหน้าที่ ดังนี้

(1) ประสานงานกับคณะวิชาในการจัดทำตารางสอนและตารางสอบของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบในชั้นเรียนในแต่ละภาคการศึกษาและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

(2) จัดทำปฏิทินการศึกษาของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบในชั้นเรียนและแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบ

(3) อำนวยความสะดวกในการสอบของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบในชั้นเรียน

(4) ดำเนินการเรื่องภาระงานอาจารย์ในแต่ละภาคการศึกษา

(5) อำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(6) ดำเนินการเรื่องบัตรนิสิต

(7) ดำเนินการเรื่องการเพิ่ม ลด และถอนรายวิชา

(8) ดำเนินการออกหนังสือรับรองสภาพการเป็นนิสิต หนังสือรับรองผลการศึกษาของนิสิต หนังสือที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา หนังสือรับรองการศึกษาครบตามหลักสูตร หนังสือรับรองการศึกษาเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์

(9) ดำเนินการเรื่องจำแนกสถานภาพนิสิต การลาออก และรักษาสภาพนิสิต

(10) ดำเนินการเรื่องการลาออก รักษาสภาพนิสิต และการจำแนกนิสิต

(11) ดำเนินการตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษา

(12) ดำเนินการเรื่องการขึ้นทะเบียนบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

(13) ดำเนินการเรื่องประมวลผลการสอนของอาจารย์เป็นรายวิชาโดยนิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนแบบในชั้นเรียนในแต่ละภาคศึกษา

20.1.2 งานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้

(1) รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณของส่วนงาน

(2) รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินของส่วนงาน

(3) รับผิดชอบงานดูแลและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ของส่วนงาน

(4) รับผิดชอบงานบุคคลของส่วนงาน

(5) จัดทำงบประมาณประจำปีของส่วนงาน

(6) จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของส่วนงาน

20.1.3 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

20.2 ส่วนงานทะเบียนและประมวลผล มีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบ มีภาระหน้าที่ดังนี้

20.2.1 งานทะเบียนและประมวลผล มีหน้าที่ดังนี้

(1) ดำเนินการจัดทำแผนการศึกษาของหลักสูตรเข้าสู่ระบบสารสนเทศ

(2) ดำเนินการเรื่องการขึ้นทะเบียนนิสิต

(3) ดำเนินการเรื่องเปิดรายวิชาและบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนของนิสิตเข้าสู่ระบบสารสนเทศ

(4) ตรวจสอบคุณวุฒิและหลักฐานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาของนิสิต

(5) ดำเนินการบันทึกข้อมูลเรื่องการลาออก รักษาสภาพนิสิต และการจำแนกสถานภาพนิสิต

(6) ดำเนินการเรื่องการบันทึกผลการเรียนและการแก้ไขผลการเรียนนิสิต

(7) บันทึกข้อมูลการเทียบโอนของนิสิตที่ได้รับอนุมัติแล้วเข้าสู่ระบบสารสนเทศ

(8) บันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียนบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

20.2.2 งานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้

(1) รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณของส่วนงาน

(2) รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินของส่วนงาน

(3) รับผิดชอบงานดูแลและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ของส่วนงาน

(4) รับผิดชอบงานบุคคลของส่วนงาน

(5) จัดทำงบประมาณประจำปีของส่วนงาน

(6) จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของส่วนงาน

20.2.3 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

20.3 ส่วนงานหอสมุด มีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบ มีภาระหน้าที่ดังนี้

20.3.1 งานบรรณารักษ์ มีหน้าที่ดังนี้

(1) จัดทำรายชื่อหนังสือที่ต้องใช้งานในการเรียนการสอน

(2) จัดทำรายการหนังสือ ตำรา วารสาร และฐานข้อมูลเพื่อสั่งซื้อ และเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(3) ตรวจสอบรายชื่อหนังสือให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน

(4) ขึ้นทะเบียนและจัดหมวดหมู่หนังสือ

(5) บำรุงรักษาซ่อมแซมหนังสือ

20.3.2 งานบริการห้องสมุด มีหน้าที่ดังนี้

(1) ให้บริการนิสิตในการค้นคว้าข้อมูลและความรู้ต่างๆ

(2) จัดบริการยืมและรับคืนหนังสือ

(3) จัดสถานที่นั่งอ่านหนังสือสำหรับบริการนิสิต อาจารย์และผู้สนใจ

(4) จัดบริการค้นคว้าหาความรู้ด้วยระบบไมโครฟิล์ม

(5) ดำเนินการให้มีห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

(6) ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการเป็นสมาชิกห้องสมุดระบบอิเล็กทรอนิกส์

(7) จัดบริการค้นคว้าหาความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

20.3.3 งานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้

(1) รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณของส่วนงาน

(2) รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินของส่วนงาน

(3) รับผิดชอบงานดูแลและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ของส่วนงาน

(4) รับผิดชอบงานบุคคลของส่วนงาน

(5) จัดทำงบประมาณประจำปีของส่วนงาน

(6) จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของส่วนงาน

20.3.4 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

20.4 งานขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มีหน้าที่ดังนี้

(1) กำหนดแผนการขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร

(2) รับเรื่องการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของคุณสมบัติและเอกสารประกอบการพิจารณาของผู้ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

(3) ดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการแก่ผู้ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้เป็นตามระเบียบมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางการวิชาการ

(4) ติดต่อประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

(5) จัดเตรียมข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการคัดเลือก

(6) จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบัน คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดการนัดหมายการประชุม สรุปบันทึกการประชุม จัดเก็บรายงานการประชุมอกสารประกอบการประชุม และติดตามผลการดำเนินงานตามที่หารือในที่ประชุม (6) ดำเนินการสรุปผลการพิจารณาและมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบัน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

(7) ประสานกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณารับทราบการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และรองศาสตราจารย์พิเศษที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

(8) ประสานกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ และให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

(9) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 21 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มีผู้อำนวยการสำนักเป็นผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วยส่วนงานต่างๆ ดังนี้

21.1 ส่วนงานวิจัยและพัฒนา มีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบ มีภาระหน้าที่ดังนี้

21.1.1 งานวิจัย มีหน้าที่ดังนี้

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้พัฒนาตนเองด้านงานวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการพิจารณาและให้ความเห็นชอบ

(2) ประสานงานกับแหล่งทุนในการส่งเสริมงานวิจัยของอาจารย์

(3) วิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาโดยต่อเนื่อง

(4) จัดทำงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของบุคลากรประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ และคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการพิจารณาและให้ความเห็นชอบตามลำดับ

(5) รวบรวมผลงานวิจัยของอาจารย์และมหาวิทยาลัย

(6) ให้คำปรึกษาในการจัดทำโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

(7) ติดตามผลการดำเนินโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ไดรับการอนุมัติ

(8) ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและการจัดกิจกรรมการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยให้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้รับทราบ

21.1.2 งานพัฒนา มีหน้าที่ดังนี้

(1) จัดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะงานวิจัยให้กับอาจารย์

(2) จัดการฝึกอบรมและให้การรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

(3) ประสานงานแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยกับสถาบันต่างๆ

(4) ประยุกต์ผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการพัฒนาสังคม

(5) เผยแพร่ผลงานวิจัย

(6) พัฒนาอาจารย์ด้านงานวิจัยเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

21.1.3 งานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้

(1) รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณของส่วนงาน

(2) รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินของส่วนงาน

(3) รับผิดชอบงานดูแลและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ของส่วนงาน

(4) รับผิดชอบงานบุคคลของส่วนงาน

(5) จัดทำงบประมาณประจำปีของส่วนงาน

(6) จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของส่วนงาน

21.1.4 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

21.2 ส่วนงานบริการวิชาการ มีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบ มีภาระหน้าที่ดังนี้

21.2.1 งานบริการวิชาการ มีหน้าที่ดังนี้

(1) กำหนดแผนการบริการวิชาการระดับคณะวิชา และระดับมหาวิทยาลัย โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการพิจารณาและให้ความเห็นชอบ

(2) ดูแล ติดตามให้การดำเนินงานตามแผนบริการวิชาการระดับคณะวิชา และระดับมหาวิทยาลัย โดยผ่านคณะอนุกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ และคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ

(3) ประมวลผลและสรุปผลการดำเนินงานของแผนบริการวิชาการระดับคณะวิชา และระดับมหาวิทยาลัย โดยผ่านคณะอนุกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ และคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริหารพิจารณารับทราบ

(4) จัดให้บริการและให้คำปรึกษาแก่ชุมชนและสังคมตามความเหมาะสม

(5) ดำเนินการให้มีการจัดทำวารสารมหาวิทยาลัย และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่สังคมผ่านสื่อต่างๆ

(6) ส่งเสริมให้มีการนำองค์ความรู้มาประยุกต์ในการพัฒนาด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และสังคม

(7) จัดการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านต่างๆ แก่สังคม

(8) ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการสนับสนุนงานบริการวิชาการแก่สังคม

(9) จัดทำงบประมาณสนับสนุนการการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ และคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการพิจารณาและให้ความเห็นชอบตามลำดับ

21.2.2 งานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้

(1) รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณของส่วนงาน

(2) รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินของส่วนงาน

(3) รับผิดชอบงานดูแลและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ของส่วนงาน

(4) รับผิดชอบงานบุคคลของส่วนงาน

(5) จัดทำงบประมาณประจำปีของส่วนงาน

(6) จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของส่วนงาน

21.2.3 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 22 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มีผู้อำนวยการสำนักเป็นผู้รับผิดชอบ ประกอบดวยส่วนงานต่างๆ ดังนี้

22.1 ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษา มีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบ มีภาระหน้าที่ดังนี้

22.1.1 งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีหน้าที่ดังนี้

(1) จัดให้มีระบบและกลไกการดำเนินงานการประกันคุณภาพที่สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก

(2) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

(3) จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ประสานและติดตามหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้มีการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

(4) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญและการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา

(5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

(6) จัดให้มีการตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของทุกหน่วยงาน

(7) ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและการจัดกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้รับทราบ

22.1.2 งานประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก มีหน้าที่ดังนี้

(1) ประสานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมินคุณภาพภายนอก

(2) ประสานกับองค์กรและหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างเครือข่ายการการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา

(3) ประสานกับทุกหน่วยงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.

22.1.3 งานจัดทำงบประมาณประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีของมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา

22.1.4 งานให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินเพื่อการรับรองจากองค์กรวิชาชีพ

22.1.5 ดำเนินการยื่นขอให้รับรองวิทยาฐานะระดับสถาบัน เพื่อเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการวิชาการ คณะกรรมการวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ

22.1.6 งานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้

(1) รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณของส่วนงาน

(2) รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินของส่วนงาน

(3) รับผิดชอบงานดูแลและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ของส่วนงาน

(4) รับผิดชอบงานบุคคลของส่วนงาน

(5) จัดทำงบประมาณประจำปีของส่วนงาน

(6) จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของส่วนงาน

22.1.7 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

22.2 ส่วนงานนโยบายและแผน มีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบ มีภาระหน้าที่ดังนี้

22.2.1 งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ดังนี้

(1) กำหนดและจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

(2) กำหนดและจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีของมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

(3) ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี ของมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับทราบและให้ความคิดเห็น

(4) ติดตามผลการดำเนินงานระหว่างปีและรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งจัดทำเป็นรายงานเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับทราบและให้ความคิดเห็น โดยผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

(5) จัดทำแผนงานหรือโครงการเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายี่กำหนด

22.1.2 งานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้

(1) รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณของส่วนงาน

(2) รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินของส่วนงาน

(3) รับผิดชอบงานดูแลและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ของส่วนงาน

(4) รับผิดชอบงานบุคคลของส่วนงาน

(5) จัดทำงบประมาณประจำปีของส่วนงาน

(6) จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของส่วนงาน

22.1.3 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 23 สำนักกิจการนิสิต มีผู้อำนวยการสำนักเป็นผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วยส่วนงานต่างๆ ดังนี้

23.1 ส่วนงานกีฬา มีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่ดังนี้

23.1.1 งานกีฬา มีหน้าที่ดังนี้

(1) ส่งเสริมให้มีกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ

(2) ส่งเสริมให้มีกิจกรรมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

(3) ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพพลานามัยให้แก่นิสิต

(4) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการจัดกิจกรรมด้านกีฬา

(5) จัดทำงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาประจำปี พร้อมทั้งติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกิจการนิสิต

23.1.2 งานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้

(1) รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณของส่วนงาน

(2) รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินของส่วนงาน

(3) รับผิดชอบงานดูแลและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ของส่วนงาน

(4) รับผิดชอบงานบุคคลของส่วนงาน

(5) จัดทำงบประมาณประจำปีของส่วนงาน

(6) จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของส่วนงาน

23.1.3 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

23.2 ส่วนงานกองทุน มีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบ มีภาระหน้าที่ดังนี้

23.2.1 งานกองทุน มีหน้าที่ดังนี้

(1) ควบคุมดูแลรับผิดชอบบริหารงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

(2) จัดเตรียมแบบคำกู้ ประกาศ และการประชาสัมพันธ์การรับสมัครให้นิสิตทราบ

(3) ติดต่อประสานกับสำนักงานบริหารโครงการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษาเพื่อดำเนินการเรื่องการกู้ยืมเงินของนิสิตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

23.2.2 งานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้

(1) รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณของส่วนงาน

(2) รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินของส่วนงาน

(3) รับผิดชอบงานดูแลและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ของส่วนงาน

(4) รับผิดชอบงานบุคคลของส่วนงาน

(5) จัดทำงบประมาณประจำปีของส่วนงาน

(6) จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของส่วนงาน

23.2.3 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

23.3 ส่วนงานกิจกรรมนิสิต มีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่ดังนี้

23.3.1 งานกิจกรรมนิสิต มีหน้าที่ดังนี้

(1) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนิสิตทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

(2) ส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านนิสิตสัมพันธ์ ด้านการบำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมการพัฒนานิสิตในด้านต่างๆ

(3) ประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมนิสิตกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

(4) จัดทำแฟ้มประวัติข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต

(5) ประสานกับหน่วยงานภายนอกในการขอรับงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมนิสิตต่างๆ

(6) จัดทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนานิสิตประจำปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารรับทราบ โดยผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกิจการนิสิต

(7) จัดทำงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานิสิตประจำปี พร้อมทั้งติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกิจการนิสิต

23.3.2 งานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้

(1) รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณของส่วนงาน

(2) รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินของส่วนงาน

(3) รับผิดชอบงานดูแลและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ของส่วนงาน

(4) รับผิดชอบงานบุคคลของส่วนงาน

(5) จัดทำงบประมาณประจำปีของส่วนงาน

(6) จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของส่วนงาน

23.3.3 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

23.4 ส่วนงานวินัยนิสิต มีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่ดังนี้

23.4.1 งานวินัยนิสิต มีหน้าที่ดังนี้

(1) ร่างระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับวินัยนิสิตเพื่อให้นิสิตถือปฏิบัติ

(2) กำหนดมาตรการให้นิสิตประพฤติปฏิบัติตนตามข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัยและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมและประเทศชาติ

(3) สอบสวนข้อเท็จจริงกรณีนิสิตประพฤติไม่เหมาะสมและผิดวินัยนิสิต

(4) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมความประพฤติของนิสิต

(5) จัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและปลูกฝังจริยธรรมให้แก่นิสิต

(6) ดูแลนิสิตให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

(7) พัฒนานิสิตให้เป็นผู้มีวินัยในตนเอง

23.4.2 งานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้

(1) รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณของส่วนงาน

(2) รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินของส่วนงาน

(3) รับผิดชอบงานดูแลและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ของส่วนงาน

(4) รับผิดชอบงานบุคคลของส่วนงาน

(5) จัดทำงบประมาณประจำปีของส่วนงาน

(6) จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของส่วนงาน

23.4.3 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

23.5 ส่วนงานสวัสดิการนิสิต มีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบ มีภาระหน้าที่ดังนี้

23.5.1 งานสวัสดิการนิสิต มีหน้าที่ดังนี้

(1) จัดบริการรักษาพยาบาล สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อมแก่นิสิต

(2) จัดทำประกันสุขภาพให้แก่นิสิต

(3) ประสานงานกับกรมรักษาดินแดนในการเข้าศึกษาวิชาทหาร

(4) จัดสรรทุนการศึกษาทั้งที่เป็นทุนของมหาวิทยาลัยและทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกให้แก่นิสิต

(5) จัดบริการขอผ่อนผันการเข้ารับการคัดเลือกเป็นทหารกองประจำการแก่นิสิต

(6) ให้คำปรึกษาแนะนำนิสิตที่มีปัญหาทั้งด้านส่วนตัวและด้านการเรียน

(7) ดำเนินการฝึกอบรมทักษะการสมัครงานให้นิสิต

(8) ให้บริการเรื่องการแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ

23.5.2 งานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้

(1) รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณของส่วนงาน

(2) รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินของส่วนงาน

(3) รับผิดชอบงานดูแลและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ของส่วนงาน

(4) รับผิดชอบงานบุคคลของส่วนงาน

(5) จัดทำงบประมาณประจำปีของส่วนงาน

(6) จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของส่วนงาน

23.5.3 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

23.6 ศูนย์วัฒนธรรม มีหัวหน้าศูนย์เป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่ดังนี้

23.6.1 งานศูนย์วัฒนธรรม

(1) จัดทำแผนและงบประมาณดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา อนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกิจการนิสิต

(2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา อนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ตลอดไป

(3) จัดกิจกรรมร่วมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามในวันสำคัญต่างๆ

(4) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม อาทิ การฝึกสอนและการจัดแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทย การแสดงและการละเล่นพื้นบ้าน การจัดพิธีไหว้ครูและนาฏศิลป์ไทย การจัดสัมมนาทางวัฒนธรรม

(5) จัดหาและรวบรวมเครื่องดนตรีไทยชุดต่างๆ เพื่อเป็นศูนย์รวมเครื่องดนตรีไทย รวมทั้งนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดนิทรรศการและการบรรเลงประกอบการแสดง

(6) จัดหาชุดแสดงและอุปกรณ์การแสดงให้บริการให้เช่าหรือยืมตามสมควร

(7) จัดทำโครงการและดำเนินงานตามกิจกรรมประจำปี รวมทั้งประเมินผลการจัดกิจกรรมและประเมินผลโครงการ

(8) ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อจัดทำเอกสารและเผยแพร่ในโอกาสต่างๆ

(9) ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างสถาบันและหรือระหว่างประเทศ

(10) ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

(11) วิจัยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยต่างๆ เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการเผยแพร่

(12) ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยเพื่อจัดทำเอกสารหรือหนังสือเผยแพร่ในโอกาสต่างๆ

(13) ให้ความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

(14) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของศูนย์วัฒนธรรม เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการกิจการนิสิต และคณะกรรมการศูนย์วัฒนธรรมตามลำดับ

23.6.2 งานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้

(1) รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณของส่วนงาน

(2) รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินของส่วนงาน

(3) รับผิดชอบงานดูแลและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ของส่วนงาน

(4) รับผิดชอบงานบุคคลของส่วนงาน

(5) จัดทำงบประมาณประจำปีของส่วนงาน

(6) จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของส่วนงาน

23.6.3 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 24 สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร มีผู้อำนวยการสำนักเป็นผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วยส่วนงานต่างๆ ดังนี้

24.1 ส่วนงานประชาสัมพันธ์ มีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบ มีภาระหน้าที่ดังนี้

24.1.1 งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ดังนี้

(1) วางแผนโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ประจำปีและประจำภาคการศึกษา

(2) จัดทำ ติดต่อ สื่อโฆษณาทุกชนิด และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(3) จัดทำสื่อการตลาด วัสดุ อุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก

(4) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย คณะ ส่วนงาน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

(5) สรุปแฟ้มกิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์

24.1.2 งานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้

(1) รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณของส่วนงาน

(2) รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินของส่วนงาน

(3) รับผิดชอบงานดูแลและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ของส่วนงาน

(4) รับผิดชอบงานบุคคลของส่วนงาน

(5) จัดทำงบประมาณประจำปีของส่วนงาน

(6) จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของส่วนงาน

24.1.3 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

24.2 ส่วนงานรับสมัคร มีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบ มีภาระหน้าที่ดังนี้

24.2.1 งานรับสมัคร มีหน้าที่ดังนี้

(1) วางแผนแนะแนวและรับสมัครประจำปีร่วมกับคณะและสาขาวิชา

(2) ดำเนินการแนะแนวและสัมมนา จัดทำเอกสาร สรุปและติดตามผลการแนะแนวและสัมมนา

(3) ประสานงานสำนักงานต่างๆ ในการดำเนินการรับสมัคร

(4) ดำเนินการรับสมัคร จัดทำเอกสาร สรุปผลและติดตามผลการรับสมัคร

(5) ดำเนินการสอบ ประกาศผลสอบสำหรับนิสิตใหม่ทุกระดับ

(6) ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการรับสมัครนิสิตจากส่วนกลาง

24.1.2 งานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้

(1) รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณของส่วนงาน

(2) รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินของส่วนงาน

(3) รับผิดชอบงานดูแลและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ของส่วนงาน

(4) รับผิดชอบงานบุคคลของส่วนงาน

(5) จัดทำงบประมาณประจำปีของส่วนงาน

(6) จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของส่วนงาน

24.1.3 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

24.3 ส่วนงานวิเทศและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบ มีภาระหน้าที่ดังนี้

24.3.1 งานวิเทศสัมพันธ์ มีหน้าที่ดังนี้

(1) ดำเนินการและประสานงานติดต่อกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศตามโครงการความร่วมมือต่างๆ ในการพัฒนามหาวิทยาลัย

(2) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านต่างประเทศที่ได้รับจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศหรือจากมหาวิทยาลัย

(3) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับโครงการวิจัยทุนต่างประเทศ ทุนการศึกษาจากต่างประเทศ และทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย

24.3.2 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีหน้าที่ดังนี้

(1) เป็นศูนย์กลางประสานงานกับศิษย์เก่าในการก่อตั้งสมาคมนิสิตเก่า

(2) ส่งเสริมกิจกรรมของศิษย์เก่าในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

(3) ประสานงานศิษย์เก่าในการสร้างชื่อเสียงที่ดีกับมหาวิทยาลัย

(4) จัดทำทะเบียนศิษย์เก่าให้เป็นปัจจุบัน

24.3.3 งานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้

(1) รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณของส่วนงาน

(2) รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินของส่วนงาน

(3) รับผิดชอบงานดูแลและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ของส่วนงาน

(4) รับผิดชอบงานบุคคลของส่วนงาน

(5) จัดทำงบประมาณประจำปีของส่วนงาน

(6) จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของส่วนงาน

24.3.4 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 25 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผู้อำนวยการศูนย์เป็นผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วยส่วนงานต่างๆ ดังนี้

25.1 ส่วนงานระบบและบริการสารสนเทศ มีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบ มีภาระหน้าที่ดังนี้

25.1.1 งานระบบและบริการสารสนเทศ มีหน้าที่ดังนี้

(1) ออกแบบและควบคุมการดำเนินงานในศูนย์ สารสนเทศ ทั้งในด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก ความเป็นมาตรฐานของข้อมูลในมหาวิทยาลัย

(2) ดำเนินการนำวิดิทัศน์การสอน (E-class) เข้าสู่ระบบเครือข่าย

(3) ให้บริการสารสนเทศทางการศึกษาและข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ

(4) อำนวยความสะดวกแก่อาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการสอนผ่านระบบเครือข่าย

(5) ออกแบบและจัดทำโปรแกรมใช้ในการบริหารงานตามที่หน่วยงานต่างๆ ขอรับการสนับสนุน

(6) พัฒนางานบริการโสตทัศนูปกรณ์

(7) บริหารจัดการระบบ Internet แก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร

(8) พัฒนาเทคโนโลยี สำหรับการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ วิเคราะห์ และการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงการดูข้อมูลในหลากหลายมุมมอง (Multi-Dimensional Mode Model) ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งช่วยให้ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยทำการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น

(9) ออกแบบ พัฒนา และ ควบคุม เว็บไซต์ (Web Site) ของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านความการรักษาปลอดภัยของระบบ ความเป็นมาตราฐานของเทคโนโลยีที่ใช้ ความเป็นมาตราฐานของการส่งผ่านข้อมูล (10) อบรมและพัฒนาบุคคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศในมหาวิทยาลัย

25.1.2 งานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้

(1) รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณของส่วนงาน

(2) รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินของส่วนงาน

(3) รับผิดชอบงานดูแลและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ของส่วนงาน

(4) รับผิดชอบงานบุคคลของส่วนงาน

(5) จัดทำงบประมาณประจำปีของส่วนงาน

(6) จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของส่วนงาน

25.1.3 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

25.2 วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย มีผู้อำนวยการเป็นผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วยส่วนงานต่างๆ ดังนี้

25.2.1 ส่วนงานบริการข้อมูลข่าวสาร (Call Center) มีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่ดังนี้

(1) ดำเนินการเรื่องการประสานงานนิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย

(2) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน

(3) ดำเนินการเรื่องการตรวจสอบคำร้องต่างๆ ของนิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายเบื้องต้น

(4) จัดทำแฟ้มประวัตินิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย

25.2.2 ส่วนงานพัฒนาการเรียนการสอน มีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบ มีภาระหน้าที่ดังนี้

(1) ดูแลระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (Web EX)

(2) จัดทำตารางสอนและตารางสอบในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายในแต่ละภาคการศึกษา

(3) จัดทำปฏิทินการศึกษาในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายและแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบ

(4) สนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุเพื่อการผลิตข้อสอบในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย

(5) ดำเนินการเรื่องประมวลผลการสอนของอาจารย์เป็นรายวิชาโดยนิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายในแต่ละภาคการศึกษา

25.2.3 งานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้

(1) รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณของวิทยาลัย

(2) รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินของส่วิทยาลัย

(3) รับผิดชอบงานดูแลและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ของวิทยาลัย

(4) รับผิดชอบงานบุคคลของวิทยาลัย

(5) จัดทำงบประมาณประจำปีของวิทยาลัย

(6) จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของวิทยาลัย

25.2.4 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 26 สำนักบริหารทรัพย์สิน มีผู้อำนวยการศูนย์เป็นผู้รับผิดชอบ มีภาระหน้าที่ดังนี้

26.1 ส่วนงานอาคารสถานที่ มีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบ มีภาระหน้าที่ดังนี้

26.1.1 งานสาธารณูปการ มีหน้าที่ดังนี้

(1) บำรุงรักษาอาคารและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี

(2) ดำเนินการเรื่องการกำจัดขยะและจัดระบบบำบัดน้ำเสีย

(3) ดูแลการใช้อาคารต่างๆ

(4) ดูแลรักษาความสะอาดภายในอาคารให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ และควบคุมดูแลพนักงานทำความสะอาดประจำอาคารต่างๆ

26.1.2 งานอาคารและบริเวณ มีหน้าที่ดังนี้

(1) จัดทำบัญชีคุมอาคารสถานที่ต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน

(2) ตรวจสอบและรายงานการใช้ครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ประจำปีให้ตรงกับข้อมูลทางบัญชี

(3) คำนวณค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ประจำปี

26.1.3 งานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้

(1) รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณของส่วนงาน

(2) รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินของส่วนงาน

(3) รับผิดชอบงานดูแลและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ของส่วนงาน

(4) รับผิดชอบงานบุคคลของส่วนงาน

(5) จัดทำงบประมาณประจำปีของส่วนงาน

(6) จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของส่วนงาน

26.1.4 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

26.2 ส่วนงานภูมิทัศน์ มีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบ มีภาระหน้าที่ดังนี้

26.2.1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์

(1) ดูแลสวน สนาม ต้นไม้ และสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้สวยงามอยู่เสมอ

(2) ดูแลบริเวณรอบอาคารให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ

26.2.2 งานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้

(1) รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณของส่วนงาน

(2) รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินของส่วนงาน

(3) รับผิดชอบงานดูแลและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ของส่วนงาน

(4) รับผิดชอบงานบุคคลของส่วนงาน

(5) จัดทำงบประมาณประจำปีของส่วนงาน

(6) จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของส่วนงาน

26.2.3 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

26.3 ส่วนงานซ่อมบำรุง มีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบ มีภาระหน้าที่ดังนี้

26.3.1 งานซ่อมบำรุง มีหน้าที่ดังนี้

(1) บำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ติดอาคารและอาคารสถานที่ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดี

(2) บำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์การศึกษา และระบบสารสนเทศให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดี

(3) บำรุงรักษาซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี

(4) บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ของมหาวิทยาลัย

26.3.2 งานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้

(1) รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณของส่วนงาน

(2) รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินของส่วนงาน

(3) รับผิดชอบงานดูแลและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ของส่วนงาน

(4) รับผิดชอบงานบุคคลของส่วนงาน

(5) จัดทำงบประมาณประจำปีของส่วนงาน

(6) จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของส่วนงาน

26.3.3 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

26.4 ส่วนงานยานพาหนะ มีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบ มีภาระหน้าที่ดังนี้

26.4.1 งานยานพาหนะ มีหน้าที่ดังนี้

(1) รับเรื่องการขอใช้ยานพาหนะของมหาวิทยาลัยจากหน่วยงานต่างๆ

(2) จัดเตรียมและควบคุมดูแลการใช้ยานพาหนะตามที่ได้รับอนุมัติ

(3) ตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมบำรุงยานพาหนะให้พร้อมใช้สำหรับการให้บริการสนับสนุนยานพาหนะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ

(4) ดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์ ภาษีรถยนต์ และประกันภัยรถยนต์

(5) รับผิดชอบการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ในการปฏิบัติงาน

26.4.2 งานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้

(1) รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณของส่วนงาน

(2) รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินของส่วนงาน

(3) รับผิดชอบงานดูแลและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ของส่วนงาน

(4) รับผิดชอบงานบุคคลของส่วนงาน

(5) จัดทำงบประมาณประจำปีของส่วนงาน

(6) จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของส่วนงาน

26.4.3 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

26.5 ส่วนงานพัสดุและจัดซื้อ มีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบ มีภาระหน้าที่ดังนี้

26.5.1 งานพัสดุและจัดซื้อ มีหน้าที่ดังนี้

(1) ดำเนินการด้านจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

(2) จัดทำทะเบียนควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง

(3) จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงคุณภาพและความคุ้มค่าเป็นหลัก

26.5.2 งานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้

(1) รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณของส่วนงาน

(2) รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินของส่วนงาน

(3) รับผิดชอบงานดูแลและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ของส่วนงาน

(4) รับผิดชอบงานบุคคลของส่วนงาน

(5) จัดทำงบประมาณประจำปีของส่วนงาน

(6) จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของส่วนงาน

26.5.3 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

26.6 ส่วนงานรักษาความปลอดภัย มีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่ดังนี้

26.6.1 งานรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ดังนี้

(1) ควบคุมดูแลการรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินภายในบริหารมหาวิทยาลัย

(2) ดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณหอพัก ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในบริเวณที่รับผิดชอบ

(3) ให้การต้อนรับและดูแลอำนวยความสะดวก ควบคุมการผ่านเข้า – ออกของบุคลากร นิสิต และบุคคลที่มาติดต่อประสานงาน

26.6.2 งานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้

(1) รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณของส่วนงาน

(2) รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินของส่วนงาน

(3) รับผิดชอบงานดูแลและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ของส่วนงาน

(4) รับผิดชอบงานบุคคลของส่วนงาน

(5) จัดทำงบประมาณประจำปีของส่วนงาน

(6) จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของส่วนงาน

26.6.3 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

26.7 ส่วนงานหอพักนิสิต มีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่ดังนี้

26.7.1 งานหอพัก มีหน้าที่ดังนี้

(1) ร่างระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับหอพักนิสิต

(2) จัดบริการที่พักและจัดเตรียมความพร้อมของหอพักเพื่อให้บริการแก่นิสิต

(3) ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนิสิตที่ต้องการเข้าอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย

(4) ดูแลความเป็นอยู่ของนิสิตในหอพักให้เอื้อต่อการพักอาศัยเพื่อการศึกษา

(5) ดูแลความประพฤติของนิสิตในหอพักให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

(6) ดูแล ปรับปรุง และซ่อมแซมหอพักและภูมิทัศน์โดยรอบให้น่าอยู่เสมอ

(7) รับผิดชอบงานดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมสาธารณูปโภคและสารสนเทศของหอพัก

26.7.2 งานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้

(1) รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณของส่วนงาน

(2) รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินของส่วนงาน

(3) รับผิดชอบงานดูแลและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ของส่วนงาน

(4) รับผิดชอบงานบุคคลของส่วนงาน

(5) จัดทำงบประมาณประจำปีของส่วนงาน

(6) จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของส่วนงาน

26.7.3 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

26.8 ส่วนงานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ มีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่ดังนี้

26.8.1 งานด้านการเรียนการสอน มีหน้าที่

(1) ให้บริการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการ

(2) ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะเชิงวิชาชีพ กอปรด้วยความมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต

26.8.2 งานด้านการวิจัย

(1) จัดโครงสร้างพื้นฐานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และทรัพยากรสนับสนุนอื่นที่สนับสนุนต่อการดำเนินงานวิจัยของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย

(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในงานวิจัยของบุคลากรกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย

26.8.3 งานด้านการบริการวิชาการ

(1) ให้บริการห้องปฏิบัติการแก่หน่วยงาน/บุคคลภายนอก

(2) ส่งเสริมให้มีการจัดอบรม สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัยในด้านเทคโนโลยีของครุภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคมความรู้

26.8.4 งานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้

(1) รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณของส่วนงาน

(2) รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินของส่วนงาน

(3) รับผิดชอบงานดูแลและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ของส่วนงาน

(4) รับผิดชอบงานบุคคลของส่วนงาน

(5) จัดทำงบประมาณประจำปีของส่วนงาน

(6) จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของส่วนงาน

26.8.5 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

26.9 กำกับดูแลคลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตวใหญ่ ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ โรงเรือนสัตว์ และศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ เพื่อการให้บริการแก่หน่วยงาน/บุคคลภายนอกและการจัดการเรียนการสอนของหน่วยงานภายใน

26.10 รับผิดชอบจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายหมวดทรัพย์สินและอุปกรณ์การศึกษาประจำปีของมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา

ข้อ 27 หน่วยงานระดับคณะวิชา ประกอบด้วยคณะวิชาต่างๆ ดังนี้

27.1 บัณฑิตวิทยาลัย มีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ มีภาระหน้าที่ดังนี้

27.1.1 ดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และระดับปริญญาเอก มีหน้าที่ดังนี้

(1) ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด

(2) จัดทำตารางสอนของหลักสูตร

(3) จัดหาอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพในรายวิชาต่างๆ

(4) ดำเนินการเรื่องการขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยให้มีการเบิกจ่ายเดือนละหนึ่งครั้ง

(5) ดำเนินการจัดสอนและประมวลผลตามมาตรฐานวิชาการที่มหาวิทยาลัยกำหนด

(6) ดำเนินการจัดสอบและประมวลผลตามมาตรฐานวิชาการที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

(7) ดำเนินการจัดเตรียมและผลิตข้อสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(8) อำนวยการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(9) จัดประเมินผลการสอนของอาจารย์เป็นรายวิชา

(10) ดำเนินการยื่นขอให้รับรองวิทยาฐานะระดับหลักสูตรตามกำหนด เพื่อเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการวิชาการ คณะกรรมการวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ

(11) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

(12) จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

(13) จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต

(14) ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครนิสิตของหลักสูตร

(15) ส่งเสริมให้อาจารย์มีการพัฒนาตนเองในด้านการแต่งตำรา และการทำวิจัย

27.1.2 งานโสตทัศนูปกรณ์และสารสนเทศ มีหน้าที่

(1) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และการปฏิบัติงานในคณะวิชา

(2) ดูแลและบำรุงรักษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการภาษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดีตลอดเวลา

(3) ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

(4) ดูแล ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

27.1.3 งานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้

(1) รับผิดชอบงานธุรการบัณฑิตวิทยาลัย

(2) รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย

(3) รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์และรับสมัครนิสิตของบัณฑิตวิทยาลัย

(4) รับผิดชอบงานดูแลและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ของบัณฑิตวิทยาลัย

(5) รับผิดชอบงานบุคคลของบัณฑิตวิทยาลัย

(6) จัดทำงบประมาณประจำปีของบัณฑิตวิทยาลัย

(7) จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของบัณฑิตวิทยาลัย

27.1.4 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

27.2 คณะวิชา มีคณบดีคณะวิชาเป็นผู้รับผิดชอบ และมีหัวหน้าสาขาวิชา/ผู้ประสานงานวิชาแต่ละสาขาวิชา ซึ่งมีภาระหน้าที่ดังนี้

27.2.1 คณบดี มีหน้าที่ดังนี้

(1) ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด

(2) ดำเนินการเรื่องการขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยให้มีการเบิกจ่ายเดือนละหนึ่งครั้ง

(3) ดำเนินการจัดการสอบและประมวลผลตามมาตรฐานวิชาการที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

(4) ส่งเสริมให้อาจารย์มีการพัฒนาตนเองในด้านการแต่งตำรา และการทำวิจัย

(5) ดำเนินการเรื่องการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตให้เป็นไปตามเกณฑ์การเทียบวิชาเรียนและการโอนหน่วยกิตของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

(6) ดำเนินการให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

(7) ดำเนินการประเมินและพัฒนาหลักสูตร

(8) ดำเนินการยื่นขอให้รับรองวิทยาฐานะระดับหลักสูตรตามกำหนด เพื่อเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการวิชาการ คณะกรรมการวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ

(9) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

(10) ติดต่อกับองค์กรวิชาชีพเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา

(11) จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต

(12) ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครนิสิตของหลักสูตร

27.2.2 หัวหน้าสาขาวิชา มีหน้าที่ดังนี้

(1) จัดทำตารางสอนของสาขาวิชา

(2) จัดหาอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพในรายวิชาต่างๆ

(3) ติดต่อประสานงานในการเชิญอาจารย์มาสอนในรายวิชาต่างๆ

(4) ดำเนินการจัดสอนและประมวลผลตามมาตรฐานวิชาการที่มหาวิทยาลัยกำหนด

(5) เสนอขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยให้มีการเบิกจ่ายเดือนละหนึ่งครั้ง

(6) ดำเนินการจัดเตรียมและผลิตข้อสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(7) อำนวยการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(8) ประเมินผลการสอนของอาจารย์เป็นรายวิชา

(9) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

(10) จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

(11) จัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

(12) ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครนิสิตของหลักสูตร

(13) ส่งเสริมให้อาจารย์มีการพัฒนาตนเองในด้านการแต่งตำรา และการทำวิจัย

27.2.3 งานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้

(1) รับผิดชอบงานธุรการคณะวิชา

(2) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และการปฏิบัติงานในคณะวิชา

(3) ดูแลและบำรุงรักษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการภาษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดีตลอดเวลา

(4) ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

(5) ดูแล ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

(6) รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินของคณะวิชา

(7) รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์และรับสมัครนิสิตของคณะวิชา

(8) รับผิดชอบงานดูแลและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ของคณะวิชา

(9) รับผิดชอบงานบุคคลของคณะวิชา

(10) จัดทำงบประมาณประจำปีของคณะวิชา

(11) จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของคณะวิชา

27.2.4 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ : เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มีหน้าที่เพิ่มเติมดังนี้

27.2.5 งานห้องปฏิบัติการ มีหน้าที่ดังนี้

(1) จัดทำบัญชีคุมห้องปฏิบัติการ

(2) พัฒนางานบริการห้องปฏิบัติการ

(3) บำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการ

(4) ประสานงานกับคณะวิชาอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้ห้องปฏิบัติการ

 

ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560

Go to top