งานสารบรรณ

1. งานสารบรรณ 
  1.1 รับผิดชอบงานสารบรรณของส่วนงานและระบบงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย
  1.2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
2. งานบริการปฏิคม 
  2.1 ให้การต้อนรับและดูแลผู้มาติดต่อกับมหาวิทยาลัย
  2.2 จัดอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองคณะกรรมการ และอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมต่างๆของมหาวิทยาลัย
  2.3 ดูแลและอำนวยความสะดวกเรื่องอาหารและการจัดเลี้ยงรับรองคณะกรรมการคณะผู้ตรวจเยี่ยม คณะผู้ตรวจสอบ คณะผู้ประเมิน และแขกของมหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสต่างๆ

 งานธุรการ 

3. ภาระหน้าที่งานธุรการ
3.1 รับผิดชอบงานธุรการของส่วนงาน
3.2 รับผิดชอบงานเลขานุการอธิการบดี
3.3 จัดทำงบประมาณประจำปีของส่วนงาน
3.4 รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินของส่วนงาน
3.5รับผิดชอบงานดูแลและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ของส่วนงาน
3.6รับผิดชอบงานบุคคลของส่วนงาน
3.7จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของส่วนงาน
4.และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Go to top