- พิจราณาร่าง จัดทำ ตรวจสอบ ประสานงานนิติกรรม และสัญญาต่างๆ
- เสนอข้อพิจารณาเกี่ยวกับนิติกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย
- ห้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่บุคลากรและหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
- ติดต่อและประสานงานด้านคดีความของมหาวิทยาลัย
- รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณของส่วนงาน
- รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินของส่วนงาน
- รับผิดชอบงานดูแลและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ของส่วนงาน
- รับผิดชอบงานบุคคลของส่วนงาน
- จัดทำงบประมาณประจำปีของส่วนงาน
- จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของส่วน
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Go to top