1. งานหลักสูตร มีหน้าที่ดังนี้
 1.1 ประสานกับคณะวิชาและหน่วยงานภายนอกในการดำเนินการเรื่องการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต่างๆของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 1.2 ประสานกับคณะวิชาและหน่วยงานภายนอกในการดำเนินการเรื่องการขอเปิดดำเนินการหลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัย
 1.3 เป็นศูนย์ข้อมูลและให้คำแนะนำปรึกษาข้อมูลหลักสูตรแก่คณะวิชา
2. งานประสานงานภายนอก มีหน้าที่ดังนี้
 2.1 ประสานกับคณะวิชา สำนัก เพื่อติดต่อประสาน ติดตามงานกับหน่วยงานภายนอกในการดำเนินการเรื่องการจัดการศึกษาต่างๆของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
หนังสือรับรองระดับปริญญาเอก
หนังสือรับรองระดับปริญญาโท
หนังสือรับรองหลักสูตรระดับปริญญาตรี

Go to top