คุณวุฒิอาจารย์/ตำแหน่งทางวิชาการ

ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ภาพรวมคุณวุฒิอาจารย์

ภาพรวแนวโน้มสรุปจำนวนอาจารย์ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการและดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ประจำปีการศึกษา 2557 - 2560
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ภาพรวมแนวโน้มสรุปจำนวนอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 - 2560

ภาพรวมแนวโน้มสรุปจำนวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกประจำปีการศึกษา 2557 - 2560