จำนวนผลงานวิจัยอาจารย์/นิสิต

ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ผลงานวิจัยอาจารย์/นิสิต

ภาพรวมแนวโน้มสรุปจำนวนผลงานวิจัยของอาจารย์
ประจำปีการศึกษา 2557 - 2560
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น