ภาวะการมีงานทำ

ภาวะการมีงานทำ

รายงานร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำและการประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี