แบบประเมินความพึงพอใจ สำหรับคณะอาจารย์และบุคคลากร

ลำดับที่่

คู่มือ/เอกสาร

ดาว์นโหลด

ประกาศ ณ วันที่

1

IQA. 2.1 (ระดับคณะวิชา) แบบประเมินการสนับสนุนการวิจัย(เวสเทิร์น)

2559

2

IQA  3.2-3.3-4.3-6.1 (ระดับหลักสูตร) แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์บริหารหลักสูตร ให้คำปรึกษา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้wtu(สำหรับอาจารย์และบุคลากร ม.เวสเทิร์น)

2559

3

IQA. 4.1-5.1 (ระดับคณะวิชา) แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากร(ม.เวสเทิร์น)

2559
4
IQA. 5.1 เกณฑ์ข้อที่ 4 (ระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน) เเบบประเมินตนเองในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารคณะและสถาบัน 

2559

5

IQA. 7.3 แบบประเมินการสารสนเทศ(เวสเทิร์น)

2559

แบบประเมินความพึงพอใจ สำหรับนิสิต

ลำดับที่่

คู่มือ/เอกสาร

ดาว์นโหลด

ประกาศ ณ วันที่

1

IQA 2.2 แบบสอบถามบัณฑิต(เวสเทิร์น)

2559

2

IQA 3.2-3.3-6.1(ระดับหลักสูตร) 1.5(ระดับคณะวิชา) และ1.4(ระดับสถาบัน) แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้wtu(ม.เวสเทิร์น)

2559

3

IQA 5.2 ตามแบบฟอร์มที่ 5.2.1 ข้อ 3 (ระดับหลักสูตร)   แบบประเมินรายวิชา wtu(ม.เวสเทิร์น)

2559
4
IQA 5.4 แบบฟอร์มที่ 5.4 ตัวบ่งชี้ข้อ 11 (ระดับหลักสูตร) แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้าย wtu(ม.เวสเทิร์น)

2559

5

IQA. 7.3 แบบประเมินการสารสนเทศ(เวสเทิร์น)

2559
6
IQA แบบสอบถามความความพึงพอใจของนิสิตต่อ (แบบประเมินโครงการของกิจการนิสิต)

2559

แบบประเมินความพึงพอใจ สำหรับบุคคลภายนอก

ลำดับที่่

คู่มือ/เอกสาร

ดาว์นโหลด

ประกาศ ณ วันที่

1

IQA 5.4 แบบฟอร์มที่ 5.4 ตัวบ่งชี้ข้อ 12 และIQA 2.1(ระดับหลักสูตร) แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต 6 ด้าน(ม.เวสเทิร์น)

2559

Go to top