ลำดับที่

เอกสาร/คู่มือ

ดาวน์โหลด

ประกาศ ณ วันที่

1
ตารางอ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED (International Standard Classification of Education)

2556

2

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต พ.ศ. 2558

13/11/58

1
ตารางอ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED (International Standard Classification of Education)

2556

2

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต พ.ศ. 2558

13/11/58

3
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

13/11/58

4
แนวทางการบริเกณฑ์มาตราฐานอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

13/11/58

5
การขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558

2559
เอกสารการจัดตั้งสถานศึกษานอกที่ตั้ง

ลำดับที่

ชื่อเอกสาร

ดาวน์โหลด

ประกาศ ณ วันที่

1

บทสรุปผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

01/05/60
2
(ร่าง)มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาบันศึกษาระดับอุดมศึกษา(รอบสี่)

02/03/60
3
คู่มือการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

01/05/60
4
การประเมินตนเองตามเกณฑ์ กฏกระทรวงการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2559

01/05/60
5
แบบฟอร์มโครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

01/05/60

ลำดับ

ชื่อเอกสาร

ดาวน์โหลด

ประกาศ ณ วันที่

Go to top