อบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

อบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

    สำนักวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษาคม 2561 เวลา 8.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล ในการนี้คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล ได้ส่งอาจารย์ของคณะฯ จำนวน 5 คน เข้าอบรมในวันและเวลาดังกล่าว ดังนี้
    1. อาจารย์ งามทรัพย์ เทศะบำรุง
    2. อาจารย์ มยุรี รัตนพฤกษ์
    3. ผศ.พ.ต.อ.หญิง สุรีย์วรรณ ภูริปัญญาคุณ
    4. น.อ.หญิง กรปภา วงษ์จันทรา
    5. พล.อ.ต.หญิง จุฑาทิพย์ ซื่อสัตย์

MAP

วิทยาเขตวัชรพล

วิทยาเขตกาญจนบุรี

วิทยาเขตบุรีรัมย์