อบรมหลักสูตร "การเรียนรู้การวิเคราะห์สมการโครงการ SEM ด้วยโปรแกรม Amos"

อบรมหลักสูตร "การเรียนรู้การวิเคราะห์สมการโครงการ SEM ด้วยโปรแกรม Amos"

    คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เปิดอบรมหลักสูตร "การเรียนรู้การวิเคราะห์สมการโครงการ SEM ด้วยโปรแกรม Amos" ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ อาคารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในการนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล ได้ส่งอาจารย์ มยุรี รัตนพฤกษ์  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ (02) 563-5252-3 

โทรสาร  (02) 563-5252

สมัครงาน