อบรมหลักสูตร "การเรียนรู้การวิเคราะห์สมการโครงการ SEM ด้วยโปรแกรม Amos"

อบรมหลักสูตร "การเรียนรู้การวิเคราะห์สมการโครงการ SEM ด้วยโปรแกรม Amos"

    คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เปิดอบรมหลักสูตร "การเรียนรู้การวิเคราะห์สมการโครงการ SEM ด้วยโปรแกรม Amos" ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ อาคารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในการนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล ได้ส่งอาจารย์ มยุรี รัตนพฤกษ์  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

MAP

วิทยาเขตวัชรพล

วิทยาเขตกาญจนบุรี

วิทยาเขตบุรีรัมย์