คณบดี คณาจารย์ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ครบรอบ ๔๘ ปี วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

คณบดี คณาจารย์ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ครบรอบ ๔๘ ปี วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

    เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ ครบรอบปีที่ ๔๘ ในวันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ โรงพยาบาลฯ ได้กำหนดจัดพิธีทางศาสนาพุทธ ในวันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลฯ อาคาร ๒ ชั้น ๒ โดยผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธีฯ
    มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดย ดร.จุรีวรรณ มณีแสง รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล พร้อมด้วยคณาจารย์ ผศ.ดร.เจนระวี สว่างอารีย์รักษ์, นท.หญิง เสาวณีย์ ระพีพรกุล เป็นผู้แทนร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ในการนี้ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ร่วมบริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลฯ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และพัฒนาโรงพยาบาลฯ จำนวน 30,000 บาท ด้วยมหาวิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์การเป็นแหล่งฝึกหลายวิชาในภาคปปฏิบัติของนิสิตมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 จวบจนปัจจุบัน 

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ (02) 563-5252-3 

โทรสาร  (02) 563-5252

สมัครงาน