ศึกษาดูงาน โรงพยาบาลบุรีรัมย์

ศึกษาดูงาน โรงพยาบาลบุรีรัมย์

นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ บุรีรัมย์. ศึกษาดูงานด้านอาชีวเวชกรรม. โรงพยาบาลบุรีรัมย์. จาก นพ.ชัยณรงค์ รัตนพนาวงษ์ แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ เช่น occupational disease. การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ด้วยเครื่อง audiometer. การสอบสวน silicosis

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ (02) 563-5252-3 

โทรสาร  (02) 563-5252

สมัครงาน