การนำเสนอดุษฎีนิพนธ์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดการอบรมแก่นิสิตทุกหลักสูตรเรื่อง การนำเสนอดุษฎีนิพนธ์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ได้รับเกียรติ์จาก รองคณบดี ผศ.ดร.พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกุลเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและบรรยาย มีวิทยากร ได้แก่ ดร.ตรีเนตร ตันตระกูล บรรยายในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมในการนำเสนอดุษฎีนิพนธ์ ดร.นภาภรณ์ ธัญญา บรรยายเรื่อง การนำเสนองานวิจัยอย่างมืออาชีพ และ ผศ.ดร.กฤษฎิ์ กิตติฐานัส บรรยายและจัดกิจกรรมการเรียนรู้การทำงานเป็นทีมที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ วัน เสารื ที่ 23 มิถุนายน 2561

Please publish modules in offcanvas position.