กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตดุษฎีบัณฑิต ภาค 2/2560 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 

 

Please publish modules in offcanvas position.