ติดต่อคณะ

Contact Info

คณะสาธารณสุขศาสตร์ บุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 123 หมู่ 11 ตำบลบ้านยาง  
อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  31000

โทร.063-2192099, 044-666618