อาจารย์-เจ้าหน้าที่

อาจารย์

อาจารย์จุฬาภรณ์ ม่วงดิษฐ์

รักษาการคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์

อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ บุรีรัมย์

อ.มยุรินทร์ เหล่ารุจิสวัสดิ์
 • ส.ม. ม.มหิดล พ.ศ. 2555
 • วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2559
 • สพ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548
อาจารย์พีระพล เก้าเอี้ยน
 • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2549   
 • ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  ม.สุโขทัยธรรมาธิราช  พ.ศ. 2554
 • วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)  ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  พ.ศ. 2545
อ.ทัดดาว พาหาทรัพย์อนันต์
 • วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) ม.อุบลราชธานี พ.ศ. 2555
 • วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2560
 • วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)  ม.เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2552
อ.น.ท.หญิงดร.ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก
 •  ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541
 •  วท.ม. (พยาบาลศาสตร์)คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ม.มหิดล  พ.ศ. 2529
 • วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล พ.ศ. 2521
อ.กล้าณรงค์ อินต๊ะวงค์
 • วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) ม.พะเยา พ.ศ. 2559
 • วท.บ. (จุลชีววิทยา) ม.พะเยา พ.ศ. 2555