อาจารย์-เจ้าหน้าที่

อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

คุณวุฒิการศึกษา

  • ประกาศนียบัตรพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นต้น วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
  • ประกาศนียบัตรพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
  • การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล

รองคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

คุณวุฒิการศึกษา

พยาบาลศาสตรบัณฑิต จาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปี2543
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน จาก ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2553

บุคลากรสายสนับสนุน คณะพยาบาลศาสตร์