อาจารย์-เจ้าหน้าที่

อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

อาจารย์ธนันต์นิภา ภัคศุขนิธิวัฒน์

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

คุณวุฒิการศึกษา

  • ประกาศนียบัตรพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นต้น วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
  • ประกาศนียบัตรพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
  • การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
อาจารย์สุวรรณี โลนุช

รองคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

คุณวุฒิการศึกษา

พยาบาลศาสตรบัณฑิต จาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปี2543
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน จาก ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2553

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

อาจารย์เพิ่มพูน บุญมี
อาจารย์ณภัทรสินี หนองพร้าว
อาจารย์จริยา กฤติยาวรรณ
อาจารย์จิรวรรณ ชาประดิษฐ์
อาจารย์กัลยาภัสร์ เจียจิรโชติ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน

อาจารย์ ดร.ปัณณทัต บนขุนทด
อาจารย์นิภา สุทธิพันธ์
ดร.ถาวรีย์ แสงงาม
อาจารย์วิภาดา กาญจนสิทธิ์
อาจารย์ศิวานันท์ ฐิติกุลพัฒนาวดี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช

อาจารย์ฐานิดา สมขันตี
อาจารย์ ดร.ฐพัชร์ คันศร
อาจารย์นภาพร เหลืองมงคลชัย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐาน

อาจารย์สุดา ทองทรัพย์
อาจารย์สาวรจ ปลั่งกลาง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์

อาจารย์นิภาพรรณ มณีโชติวงศ์
อาจารย์ศุกลรัตน์ ชาญวิรัตน์
อาจารย์ชื่นชีพ งามจบ
อาจารย์อนุชิดา อายุยืน
อาจารย์อนุชา สิงห์มักหม้อ
อาจารย์รณชัย คนบุญ

อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

อาจารย์อัครเดช ดีอ้อม
อาจารย์นริศรา วิสุงเร
อาจารย์ยอดขวัญ ชื่นบาน

อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

อาจารย์ ร้อยเอก กิตติพงษ์ พลทิพย์www.libazz.com/kittip
อาจารย์ธีรวัฒน์ พงศ์ภาณุพัฒน์
อาจารย์ริรร์ พิมมานุรักษ์
อาจารย์ปิยลักษณ์ จันทร์สม
ผศ.ดร.สุวรรณา รักพาณิชย์
อาจารย์สุภิศา จิตต์สม

บุคลากรสายสนับสนุน คณะพยาบาลศาสตร์

นางรุ่งนภา รักพินิจ
ธุรการเลขานุการ
นางสุมาลี คำเปล่ง
ธุรการวิชาการ