หลักสูตร

Bachelor of Nursing Science Programหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักการและเหตุผล
          มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้ตระหนักถึงโอกาสทางการศึกษาของประชากรในวัยเรียน ที่มีความสนใจเข้าศึกษาในสาขาวิชาการพยาบาล เพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแคลนบุคลาการทางการพยาบาลของประเทศ กอปรกับการที่ประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเตรียมบุคลากรในวิชาชีพการพยาบาลเพื่อรองรับสถานการ จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะเชิงวิชาชีพ ควบคู่ไปกับการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน ชุมชน ประเทศชาติ และประชาคมอาเซียนได้

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science Program
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)     : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)     : พย.บ.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bechelor of Nursing Science
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  :  B.N.S.

รายละเอียดวิชา
หมวดวิชา หน่วยกิต
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
   1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 9
   1.2 กลุ่มวิชาภาษา 15
   1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6
2.หมวดวิชาเฉพาะ 108
   2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30
   2.2 กลุ่มวิชาชีพ 78
         2.2.1 ภาคทฤษฎี 51
         2.2.2 ภาคปฏิบัติการพยาบาล 27
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6
รวม 144

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี) จากหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองหรือนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยฯ) จากหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง หรือ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

3.มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

4.ผู้สมัครต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้

   4.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง/หรือผู้อื่น รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

   4.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรต่อการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

   4.3 เป็นโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

   4.4 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

   4.5 มีความผิดปกติในการมองเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง คือ

         4.5.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว

         4.5.2 ระดับการมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40

   4.6 มีความผิดปกติในการได้ยิน คือ

        4.6.1 มีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500 – 2,000 เฮิรตซ์ หรือสูงกว่า 40 เดซิเบล ของหูทั้ง 2 ข้าง

        4.6.2 ความสามารถในการแยกเเยะคำพูด (Speech Discrimination Score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จาก ความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (Sensorineural Hearing Loss)

   4.7 โรคหรือความพิการอื่นๆซึ่งมิได้ระบุไว้ที่ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงานและ การประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

1.ค่าลงทะเบียน 170,000 บาท/ปี (เรียน 4 ปี รวมทั้งสิ้น 680,000 บาท)

2.ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 39,000 บาท

3.ค่าหอพัก 

     กาญจนบุรี (ไม่มีเครื่องปรับอากาศ) 1 ห้องพักได้ 2 คน 12,000 บาท/ปี
     ค่าประกันหอพัก 3,000 บาท 

     วัชรพล (มีเครื่องปรับอากาศ) 1 ห้องพักได้ 2 คน 27,000 บาท/ปี
     ค่าประกันหอพัก 4,500 บาท 

     บุรีรัมย์ (ไม่มีเครื่องปรับอากาศ) 1 ห้องพักได้ 4 คน 10,800 บาท/ปี
     ค่าประกันหอพัก 3,000 บาท

***ไม่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ***

มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการชำระเป็นแบบเหมาจ่าย ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาตลอดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นจานวนเงิน 680,000 บาท (ปีการศึกษาละ 170,000 บาท) เป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ

นิสิตต้องชำระรายการ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า รวมเป็นเงิน 39,000 บาท ในวันที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

กรณีที่สอบผ่าน หากมีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ/กรอ) และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของกองทุนฯ โดยกองทุนฯกำหนดให้กู้ยืมค่าเล่าเรียนไม่เกินปีละ 90,000 บาท ค่าครองชีพไม่เกินปีละ 26,400 บาท

ดังนั้น นิสิตจะต้องชำระส่วนต่างจำนวน 40,000 บาท/ภาค เมื่อชำระค่าสมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชำระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลัง ไม่ประสงค์จะเข้าศึกษา หรือ ต้องการสละสิทธิ มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้ยืม กยศ.           ตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้ยืม กรอ.
โอกาสทาวิชาชีพ
1.ประกอบอาชีพในบริษัทเอกชน เช่น บริษัทประกันภัย ธุรกิจผลิตยา ธุรกิจจำหน่ายเครื่องมือแพทย์
2.พยาบาลส่วนตัวประจำบ้าน
3.พยาบาลประจำโรงพยาบาลทั้งของภาครัฐและเอกชน
4.อาจารย์พยาบาล

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ดูรายละเอียดทุกหลักสูตร

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น