แนะนำคณะ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 โดยเรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์วินัย ศิริจิตร อดีตคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีประสบการณ์การสอนนิสิตทันตแพทย์ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีมานาน ทั้งในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน เข้ามาเป็นคณบดีคนแรกของคณะ.

เกี่ยวกับคณะ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นสถาบันการศึกษาทางทันตกรรมชั้นนำระดับสากลที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ บริการ และการดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย

พันธกิจ

  • จัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพทางทันตกรรมควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล
  • ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพและการศึกษา
  • ให้บริการวิชาการทางทันตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
  • ธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย
ปรัชญา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพทางทันตกรรมและถึงพร้อมซึ่งคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ เป็นขุมพลังแห่งปัญญาของชุมชนและสังคม

แนะนำคณบดี
โครงสร้างการบริหาร
cta-logo

หน่วยงาน สนับสนุน

สำนักวิจัยและบริการงานวิชาการ