คณะเภสัชศาสตร์

เกี่ยวกับคณะเภสัชศาสตร์

แนะนำคณะเภสัชศาสตร์

           คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีความเชื่อว่า การศึกษาเภสัชศาสตร์ เป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มี ความรู้ความสามารถและทักษะเพื่อการประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพของสภาเภสัชกรรมโดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้และศาสตร์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟูสภาพผู้รับบริการทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม ด้วยการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ทั้งนี้เพื่อเอื้อ ให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาร่วมกับการใช้ศาสตร์ในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถทํางานร่วมกับทีมสุขภาพในการ ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในทุกด้าน โดยเฉพาะในเชิงวิชาการเพื่อให้มีความสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล ด้วยการศึกษาค้นคว้า วิจัย และนําผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ อันจะนําไปสู่การพัฒนาวิชาชีพ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รวมทั้งเป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อ วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นผู้นําในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมอย่าง ต่อเนื่อง 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แนะนำคณบดี คณะเภสัชศาสตร์

ร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

cta-logo

หน่วยงาน สนับสนุน

สำนักวิจัยและบริการงานวิชาการ