ดร.ประภากร  สมิติ
     สารจากนายกสภา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

         ในนามของสภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต     มหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทุกท่านที่ได้เข้ารับประ       ทานปริญยาบัตร ในปีการ ศึกษา 2559 การสำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ เป็น     ความวิริยะ อุสาหะของท่านที่ควรค่าต่อการภาคภูมิใจ นับเป็นเกียรติอัน         สูงสุดแก่ครอบครัว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้ที่ท่านได้รับจากสถาบัน     แห่งนี้จำนำพาให้ท่านดำเนินชีวิตได้อย่างมีสติควบคู่กับการมีคุณธรรม           จริยธรรม  ให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็น"บัณฑิต"ซึ่งหมายถึงผู้มีปัญญาอันก่อให้     เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว หน่วยงานที่สังกัด ชุมชน สังคมและ         ประเทศชาติสืบไป
      รศ.ดร.จิรศักดิ์  จิยะจันทน์
      สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
             
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นมื่อปี พ.ศ. 2540 มีพันธกิจที่สำคัญคือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคมในสาขาวิชาทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ออกรับใช้สังคมอย่างต่อเนื่องซึ่งได้สร้างความภาคภูมิใจแก่มหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง ในปี 2560 ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่การใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่งการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “ประเทศไทย 4.0 ที่มีความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยมุ่งให้ความสำคัญประการหนึ่งกับ

(1).การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึงเพื่อพัฒนาศักยภาพคนให้เป็นผู้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน

(2).การสร้างสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพเนื่องจากวัยสูงอายุเป็นช่วงวัยที่มีความเสื่อมถอยต้องการการดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสุขภาพอนามัยซึ่งทำให้เกิดความต้องการบุคลากรด้านสุขภาพและการสาธารณสุขที่หลากหลายสาขาเป็นจำนวนมากเพื่อให้ผู้สูงอายุในสังคมมีสุขภาพอนามัยที่ดีสามารถทำงานได้เหมาะสมกับศักยภาพและประสบการณ์มีรายได้เพียงพอในการดำรงชีวิตสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังที่จะทำให้เป็นภาระแก่บุคคลครอบครัวและระบบสุขภาพ

(3).การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นในฐานะสถาบันอุดมศึกษามีความพร้อมที่จะผลิตบุคลากรโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้เป็นผู้นำทางปัญญาที่ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพในการดำเนินชีวิตและการประกอบวิชาชีพเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยพัฒนาศักยภาพของบุคคลด้วยการจัดการศึกษาที่คำนึงถึงคุณค่าและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานิสิตทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในสังคมยุคไร้พรมแดนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและคุณธรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาแบบไร้พรมแดนด้วยระบบการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายที่ผู้เรียนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกเวลาทุกสถานที่ ตามความต้องการของผู้เรียนและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการเพิ่มศักยภาพบุคคลให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งนี้เพื่อผลิตบัณฑิตสู่ระดับสากลเป็นปัญญาชนพัฒนาตนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีทักษะการปฏิบัติงาน
 
    รศ.ดร.จิรพล จิยะจันทน์
     สารจากรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
           ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกท่าน      ที่ได้สำเร็จการศึกษา หวังว่าในการเรียนรู้ การสละเวลามาศึกษาในรั้วของ        มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น นั้น ท่านสามารถนำมาใช้ชีวิตในสถานการณ์ปัจจุบัน      ในยุคนี้ได้เป็นอย่างดี ในการจบการศึกษาในระดับต่างๆนั้น ทุกท่านได้มี          ความเพียรพยายาม ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อการก้าวเข้าสู่ยุคที่ทันสมัย          และสามารถนำไปปรับใช้ในภายภาคหน้าและหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดี          การสำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ถือเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ตนเอง และ              ครอบครัว หวังเป็นอย่างยิิ่งว่าองค์ความรู้ที่ท่าน ได้รับจากสถาบัน จะนำพา      ให้ท่านดำเนินชีวิตได้อย่างมีสติและปัญญา  อันต่อให้เกิดประโยชน์ต่อ         ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติสืบไป

กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

อ่านต่อ>>>ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ขับร้องเพลง องค์กษัตรา มหาวชิราลงกรณ์

อ่านต่อ >>> โครงการอบรมพัฒนาการเขียนในรูปแบบการเขียนดุษฏีนิพนธ์ที่ถูกต้อง

อ่านต่อ >>> โครงการบริการวิชาการ

อ่านต่อ >>> สอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ของปริญญาโท

อ่านต่อไป>>> โครงการศึกษาดูงานการเยี่ยมชมการบริหารงานภาครัฐและภาครัฐ

อ่านต่อ >>>กิจกรรมวันไหว้ครู 2561

อ่านต่อ >>>นิสิตปริญญาเอกสอบดุษฎีนิพนธ์

อ่านต่อ >>>โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นิสิตปริญญาโท

อ่านต่อ >>>โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรการเขียน มคอ.3และมคอ.5

อ่านต่อ >>>นิสิตปริญญาเอก - ดูงานประเทศสหพันธ์รัฐมาเลเซีย

อ่านต่อ >>>การประชุมคณะบัณฑิตวิทยาลัย ทุกวันพฤหัสบดี

อ่านต่อ >>>โครงการอบรมบริการวิชาการทางการศึกษา

cta-logo

หน่วยงาน สนับสนุน

สำนักวิจัยและบริการงานวิชาการ