ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คู่มือ/ปฏิทินการศึกษา

ข่าวสารบัณฑิตวิทยาลัย

กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

อ่านต่อ >>> ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

อ่านต่อ >>>  การนำเสนอดุษฎีนิพนธ์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

อ่านต่อ >>> โครงการอบรมพัฒนาการเขียนในรูปแบบการเขียนดุษฏีนิพนธ์ที่ถูกต้อง

อ่านต่อ>>>ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ขับร้องเพลง องค์กษัตรา มหาวชิราลงกรณ์

อ่านต่อไป>>> โครงการศึกษาดูงานการเยี่ยมชมการบริหารงานภาครัฐและภาครัฐ

อ่านต่อ >>>กิจกรรมวันไหว้ครู 2561

อ่านต่อ >>> พิธีแห่เทียนเข้าพรรษาของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

อ่านต่อ >>> การประชุมบัณฑิตวิทยาลัยวันพฤหัสบดี

อ่านต่อ >>>นิสิตปริญญาเอกสอบดุษฎีนิพนธ์

อ่านต่อ >>> การประชุมวิชาการครั้งที่ 12 เรื่องการวิจัยและฝึกอบรมด้านสุขภาพไทย

อ่านต่อ >>> DBA Rally ครั้งที่1 

อ่านต่อ >>> สอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ของปริญญาโท

cta-logo

หน่วยงาน สนับสนุน

สำนักวิจัยและบริการงานวิชาการ