แนะนำบัณฑิตวิทยาลัย

   บัณฑิตวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เน้นงานวิจัย ส่งเสริมคุณธรรม และความเป็นผู้นำ โดยสร้างคลังแห่งขุมปัญญาที่จะพัฒนาบุคคลให้เป็นมหาบัณฑิตที่เป็นปัญญาชน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตน สังคม ประเทศชาติ และมนุษยชาติในที่สุด ด้วยอุดมการณ์แห่งความร่วมมือยิ่งกว่าการแข่งขัน

เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
   มุ่งมั่นในการที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เน้นงานวิจัยส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นผู้นำ สร้างคลังแห่งขุมปัญญาที่จะพัฒนาบุคคลให้เป็นมหาบัณฑิตทีเ่ป็นปัญญาชน มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตน สังคม ประเทศชาติ และมนุษยชาติในที่สุด ด้วยอุดมการณ์แห่งความร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน

พันธกิจ

 • ผลิตบัณฑิตในระดับมหาบัณฑิต โดยจัดให้มีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของรัฐ
 • ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ สนองความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน
 • ส่งเสริม สนับสนุนด้านงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ตามสาขาวิชาที่เปิดสอน เพื่อเป็นที่ยอมดับในระดับชาติ
 • ส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรมมีวิสัยทัศน์ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน

ปณิธาน
 •    มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยพลังความคิด

วัตถุประสงค์
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถสูง มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะในการสื่อสาร เพื่อสนองต่อความต้องการขององค์กรและหน่วยงานต่างๆของภาครัฐและเอกชน ที่มีการพัฒนาอย่างต่เนื่อง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ธุรกิจ และด้านอุตสาหกรรม ทั้งในและต่างประเทศ
 • เพื่อพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆให้เกิดขึ้น โดยการส่งเสริมการผลิต ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม
 • เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดการพัฒนาทางวิชาการ สังคมและแนวคิดและค่านิยมที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาประเทศระหว่างบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันในแต่ละสาขาไปยังอีกบุคคล
 • มุ่งสร้างสรรค์การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
 • การพัฒนาทางวิชาการเพื่อการพัฒนาของประเทศเป็นเป้าหมายหลักสาคัญบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยและการพัฒนาต้องกระทาควบคู่ไปกับการเผยแพร่ รักษา ทานุบารุงและสร้างความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ของชาติไทยให้คงอยู่และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
 • เพื่อเป็นการสร้างโอกาสกับประชาชนที่ห่างไกลและด้อยโอกาสทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น พยายามที่จะกระจายการศึกษาไปในส่วนภูมิภาคให้มากขึ้นและเพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนให้มีการศึกษาเพิ่มมากขึ้น

 

ประวัติความเป็นมาของบัณฑิตวิทยาลัย
โครงสร้างการบริหาร

Calendar

ยืนยันการลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนปริญญาโท

1 Nov2017-22 Jan 2018

1 January -9 March 2018

วันเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2560 ช่วงที่1

ปิดรับใบ บว.02 การขอสอบประมวลความรู้

14 January 2018

21 January 2018

สอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3

วันสุดท้ายของการย้ายคณะ/สาขา/แผนการเรียน ปริญญาโท

31 January 2018

cta-logo

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์