ทำไมต้อง ... เรียนออนไลน์ กับ ม.เวสเทิร์น

ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
เปิดโอกาสกับผู้เรียน
ที่ไม่สามารถเข้าเรียนในเวลาปกติ
ช่วยให้ผู้เรียน เรียนอย่างมีเป้าหมาย
สามารถวางแผนการเรียน
กำหนดระยะเวลาการศึกษา
และสำเร็จการศึกษาด้วยตนเอง
การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย
Western-CyberU
เข้าเรียนผ่านบทเรียนออน์ไลน์

แนะนำการเรียนผ่านระบบเครือข่าย

                 วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเป็นผู้นำการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาถึงจุดสูงสุดโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางซึ่งเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชนและเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้และศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตซึ่งสามารถเข้าเรียนโดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่
จำนวนนิสิตที่เข้าศึกษาแล้ว
0

CALENDAR

ตรวจสอบตารางสอบปลายภาค 1/60

1 ธันวาคม 2560

9-10 ธันวาคม 2560

สอบปลายภาค 1/60

ฝึกซ้อมย่อยพิธีประทานปริญญาบัตร

11 ธันวาคม 2560

12 ธันวาคม 2560

ฝึกซ้อมใหญ่พิธีประทานปริญญาบัตร

พิธีประทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559-2560

13 ธันวาคม 2560

1 ม.ค.2560

เปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/60

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาคเรียนที่ 2/60

6 ม.ค. 2560

NEWS & ACTIVITIES

หลักสูตร/สาขา

ปริญญาตรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การบัญชี
  • การจัดการทั่วไป
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การตลาด
  • อุตสาหกรรมบริการ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ปริญญาโท

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  • สาขาบัญชีและการเงิน
  • สาขาการจัดการและการตลาด
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

การทดลองเรียน ระบบ Cyber-U

กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับ Token สำหรับการนำไปใช้ในระบบ Demo Study ลงทะเบียน

แนะนำการเข้าเรียนระบบ Cyber-U

แนะนำการ เข้าสู่ระบบเรียน Cyber-U Login เพื่อเข้าระบบ

สนใจสมัครเรียน กรุณากรอกข้อมูล