แนะนำคณะ

คณะนิติศาสตร์ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย (ปัจจุบันคือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอุมศึกษา) ให้เปิดดำเนินการสอนในหลักสูตรนิสิศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 พฤศภาคม 2542 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2545 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2546 และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2546 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2546

หลักสูตรนิคิศาสตรมหาบัณฑิตได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2550 โดยเปิดหลักสูตรจำนวน 2 สาขา คือ สาขากฎหมายมหาชน และ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ

โครงการปันน้ำใจให้น้องผู้ยากไร้ครั้งที่2 ณ.โรงเรียนกองม่องทะ วันที่20 มกราคม พ.ศ.2561

cta-logo

หน่วยงาน สนับสนุน

สำนักวิจัยและบริการงานวิชาการ