แนะนำคณะ

คณะนิติศาสตร์ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย (ปัจจุบันคือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอุมศึกษา) ให้เปิดดำเนินการสอนในหลักสูตรนิสิศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 พฤศภาคม 2542 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2545 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2546 และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2546 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2546

หลักสูตรนิคิศาสตรมหาบัณฑิตได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2550 โดยเปิดหลักสูตรจำนวน 2 สาขา คือ สาขากฎหมายมหาชน และ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ

โครงการปันน้ำใจให้น้องผู้ยากไร้ครั้งที่2 ณ.โรงเรียนกองม่องทะ วันที่20 มกราคม พ.ศ.2561

เกี่ยวกับคณะ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
พันธกิจ
อบรมบ่มนิสัยให้นิสิตเป็นผู้มีวินัย ซื้อสัตย์ ยึดมั่น ในรากฐานการดำเนินชีวิตอันดีงาม รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น รับผิดชอบต่อสังคม ศึกษาและเคารพกฎหมาย เป็นบัณฑิตผู้มีความสามารถ สร้างสังคมและประเทศชาติให้มั่นคง เจริญก้าวหน้า


ปณิธาน
มุ่งสร้างบัณฑิตทางกฎหมายให้เป็นผู้ที่กอปรด้วยความรู้ ความสามารถในทางวิชาชีพ คู่คุณธรรม และมุ่งผดุงความยุติธรรมแก้สังคมโดยรวม สามารถนำวิชาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม รู้จักคิดและแก้ไขปัญหา อีกทั้งมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในทางวิชาการ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยมุ่งมั่นสร้างสัติสุขและความสมานฉันท์ให้บังเกิดแก่สังคมและประเทศชาติปรัชญา
"สร้างสรรค์บัณฑิตเพื่อประสิทธิ์ความยุติธรรมแก่สังคม"
แนะนำคณบดี
โครงสร้างการบริหาร
cta-logo

หน่วยงาน สนับสนุน

สำนักวิจัยและบริการงานวิชาการ