เกี่ยวกับคณะ

แนะนำคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตวัชรพล

สภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ และเปิดดำเนินการสอนหลักสูตรเทคนิคการแพทยบัณฑิต โดยอนุมัติให้เปิดรับนิสิตเทคนิคการแพทย์ในรุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาเขตวัชรพล 

ปัจจุบัน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาลภัส สุภาเลิศภูรินทร์ ดำรงตำแหน่งคณบดี ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตวัชรพล


โดยมีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะเป็นเลิศในวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต อันจะนำไปสู่การช่วยลดปัญหาการขาดแคลนนักเทคนิคการแพทย์ ซึ่งจะมีจำนวนเพียงพอกับความต้องการของประเทศและส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยดีต่อไป

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แนะนำคณบดี
โครงสร้างการบริหาร
cta-logo

หน่วยงาน สนับสนุน

สำนักวิจัยและบริการงานวิชาการ