แนะนำคณะ

            มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นในฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนใน หลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนา บุคลากรระดับวิชาชีพ ทั้งด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพที่จำเป็นในระบบสุขภาพคือพยาบาลวิชาชีพ เพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุข ช่วยรองรับผู้ป่วยและ ผู้รับบริการสุขภาพ กอปรกับได้มีการปฏิรูประบบบริการสุขภาพของไทย  ซึ่งประเทศไทยได้ประกาศใช้ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพมาตั้งแต่ พ.ศ.2545        

           แม้จะมีการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพิ่มขึ้นจาก สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาเป็นลำดับ  แต่แนวโน้มจำนวนบุคลากรพยาบาลก็ยังไม่เพียงพอ  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยเพิ่มจำนวนบุคลากรพยาบาลวิชาชีพที่ขาดแคลน  ยังเป็นการขยายบทบาทของ สถาบันในการจัดการเรียนการสอน  และเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์แก่ผู้เรียนในส่วนภูมิภาคจึงเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาการศึกษาพยาบาลดำเนินการร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตร บัณฑิต พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ขึ้น ในปี พ.ศ.2549 สภามหาวิทยาลัยได้ อนุมัติการขอเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  และได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการจากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550 ซึ่งเปิดดำเนินการเรียนการสอนใน  ปีการศึกษา 2550  เป็นต้นมา และสภาการพยาบาลได้ให้การรับรองทุกปีตั้งแต่ปีการศึกษา 2550-2553 และเมื่อมีผู้สำเร็จการศึกษาได้ให้การรับรองอย่างต่อเนื่องครั้งละ 2 ปี จนถึงปีการศึกษา 2559

เกี่ยวกับคณะ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
    บูรณาการความรู้ คู่ภูมิปัญญาไทยด้วยพลังความคิด  มีวินัย ใฝ่ธรรมะ จรรยางดงาม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้รักสามัคคี สืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของไทย

พันธกิจ
1. ด้านการเรียนการสอน  
2. ด้านการวิจัย  
3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  
4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ปรัชญา
    ผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศทางวิชาการ มุ่งสู่วิชาชีพการพยาบาลที่กอปรด้วยคุณธรรมจริยธรรม ด้วยขุมพลังแห่ง ปัญญา

ปณิธาน
    เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งมั่นในการถ่ายทอดความรู้ควบคู่กับเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณวิชาชีพ พัฒนาบัณฑิตให้เป็นปัญญาชนที่บูรณาการความรู้แบบองค์รวม  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล จรรโลง ไว้ซึ่งเอกลักษณ์ และภูมิปัญญาไทย 

วัตถุประสงค์  
     1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ  สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ใน การประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ  และเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม เป็นพลเมือง  ที่ดีของสังคมและประเทศชาติ โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
     2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาวิจัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์  ต่อชุมชนท้องถิ่นสังคมและประเทศชาติพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพและด้านการศึกษาอย่างมีคุณภามาตรฐาน
     3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติ
     4. บริหารจัดการองค์กรให้เอื้อต่อการพัฒนาในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
แนะนำคณบดี
โครงสร้างการบริหาร
cta-logo

หน่วยงาน สนับสนุน

สำนักวิจัยและบริการงานวิชาการ