วิทยาเขตบุรีรัมย์

แนะนำคณะ

     มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชนได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการ  เลขที่ 2/4 2540 เมื่อวันที่ 18  มิถุนายน  พ.ศ. 2540 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก นับตั้งแต่ได้เปิดดำเนินการสอนมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 14 ปี  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากร ระบบการศึกษา และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศทางคุณภาพการศึกษา สร้างคลังแห่งขุมปัญญาที่จะพัฒนาบุคคลให้เป็นศึกษา คือบัณฑิตที่เป็นปัญญาชน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตน สังคม ประเทศชาติและมนุษยชาติในที่สุด ด้วยอุดมการณ์แห่งความร่วมมือยิ่งกว่าการแข่งขัน

     การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม  เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและรายได้ของประเทศ  ที่มาจากผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก  ดังนั้นประชากรที่ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม  จำเป็นต้องมีสุขภาวะที่ดีทำงานด้วยความปลอดภัยได้อย่างเต็มที่  ส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิต  ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานประกอบการประมาณ 300,000 แห่ง มีลูกจ้างภายใต้กองทุนเงินทดแทนประมาณ 8,000,000 คน สุขภาพของผู้ประกอบอาชีพเป็นปัญหาที่สำคัญ ได้แก่ โรคจากการประกอบอาชีพ เช่น พิษจากสารตะกั่วและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับการทำงาน  มีผลต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน  นอกจากนี้กระบวนการผลิตทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือ อุบัติเหตุต่อร่างกายที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั่วไป  จะเห็นได้จากสถิติอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมปี 2549 พบว่าคนงานประสบอันตรายจากการทำงานประมาณปีละ 200,000 คน เสียชีวิตจากการทำงานปีละ 600 คน  จ่ายเงินค่าทดแทนปีละ 1,600 ล้านบาท  โดยมีสาเหตุจากเครื่องจักร/อุปกรณ์ไม่ปลอดภัยร้อยละ 28 

เกี่ยวกับคณะ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
    เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นใช้ระบบการศึกษาที่หลากหลายรวมทั้งใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตบัณฑิตด้านอาชีวอนามัยผลิตบัณฑิตด้านอาชีวอนามัย  ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  ที่มีองค์ความรู้  และทักษะพร้อมที่จะพัฒนา ด้วยความเสียสละเพื่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านสาธารณให้มีวินัย ใฝ่รู้ มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี งามและมีลักษณะเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ทั้งมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีจิตสำนึกในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการปัญหาและสามารถนำไปปฏิบัติในการแก้ปัญหาขององค์กร และสังคมได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความปลอดภัย สุขภาพ อนามัย  และสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสิทธิมนุษย์ชนขั้นพื้นฐานของคนไทย ด้วยความอุตสาหะและเสียสละเพื่อสังคม

พันธกิจ
1.) จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้เป็นเลิศทางทักษะในเชิงปฏิบัติควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้เสียสละ และอุตสาหะ ตามมาตรฐานสากล
2.) ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพให้ก้าวหน้า ทันสมัยเสมอ
3.) ให้บริการวิชาการทางด้านอาชีวอนามัย  ความปลอดภัย  และสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับความต้องการในการดำเนินชีวิตของประชาชน พัฒนาชุมชน และสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

ปรัชญา
     มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอาชีวอนามัย  ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นให้เป็นผู้ให้ที่มีปัญญาคิดเป็น  ทำเป็น  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม และ ความรับผิดชอบ ในการประกอบอาชีพเป็นขุมพลังแห่งองค์ความรู้ ที่ทันสมัยเสมอไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีจิตเอื้อเฟื้อต่อสังคม 

อัตลักษณ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
     Workability - ปฏิบัติงานแบบมีทักษะ

เอกลักษณ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
 • United creative - ร่วมมือกันสร้างสรรค์
 • Wisdom - ชั้นนำทางปัญญา
 • Technology - พัฒนาด้วยเทคโนโลยี
 • Universality - ผลิตบัณฑิตดีสู่ระดับสากล (มีความรู้กว้างขวาง)
สารจากคณบดี
โครงสร้างการบริหาร

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรม/ข่าวสาร

 • พ.ร.บ.โรงงาฉบับแก้ไขใหม่ เพิ่มเติม
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562  เพิ่มเติม
 • ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2551 เพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2551 (ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์) เพิ่มเติม
 • ร่วมเสนอบทความวิจัยและผลงานวิชาการ เพิ่มเติม
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ บุรีรัมย์มอบกระเช้าปีใหม่แก้หน่วยงานราชการ เพิ่มเติม
 • ข่าวสารอื่นๆของคณะ
 • โครงการประชุมวิชาการสมาคมนักบริหารสาธารณสุข รายละเอียด
 • การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน” รายละเอียด
 • การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน” รายละเอียด
 • The 7th 2019 Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research, is the 7th รายละเอียด
 • การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 รายละเอียด
 • The 7th HCU National and International Conference Theme: Research to Serve Society การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 รายละเอียด
 • การประชุมวิชาการระดับชาติในงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 4 รายละเอียด
 • The 6th Engagement Thailand annual Conference รายละเอียด

ประมวลภาพกิจกรรม

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

E-book มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

E-book มาตรฐานการยกและเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยแรงกายตามหลักการยศาสตร์

E-book มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ขอเชิญร่วมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33

ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562

วีดิโอกิจกรรมของคณะ

ประกาศจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์

ปฏิทินกิจกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์

Facebook

Youtube

วิทยาเขตกาญฯ