สมัครเรียน

ผ่านการรับรองจากทันตแพทยสภา
รายละเอียด

โรงพยาบาลทันตกรรมขนาดใหญ่
โรงพยาบาล
กว่าจะเป็นทันตแพทย์ ต้องเรียนรู้อย่างแข็งขันเพื่อเติบโตไปสู่การเป็นบุคคลคุณภาพต่อสังคม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ช่วยสนับสนุนเพื่อให้ทุกคนได้ไปถึงฝั่งฝัน และสร้างประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างแท้จริง รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
อาจารย์บัว 
โทรศัพท์ 064-9492768, 082-4724455