อาจารย์-เจ้าหน้าที่
ศ.กิตติคุณ ทพ.วินัย ศิริจิตร

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์

คุณวุฒิการศึกษา

  • Fellow of International College of Dentistry International College of Dentistry, USA
  • Master of Science University of Alabama, USACertificate of Oral OncologyUniversity of Alabama, USA
  • Cer tificate of Oral PathologyUniversity of Alabama, USA
  • Certificate of Anatomical Pathology University of Alabama, USA
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

รองคณบดี

อ.ทพ.ไพฑูรย์ จินดาโรจนกุล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อ.ทพญ.สิริพร สาสกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

อ.ทพญ.วีรปภา ตริชอบ
หัวหน้าภาควิชา
อ.ทพญ.ศศิชานันท์ ธรรมกรบัญญัติ
อ.ทพญ.หยาดพิรุณ จิรวัฒนกุล
อ.ทพญ.เมทินี วิวัฒนาสิทธิพงศ์
อ.ทพญ.นภัสนันท์ พลับนิตย์

ภาควิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคและศัลยศาสตร์ช่องปาก

ศ.(พิเศษ)ทพ.ไพรัช ธีรวรางกูร
หัวหน้าภาควิชา

สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก

ผศ.ทพ.อุดม ว่องไวทองดี
อ.ทพ.ชิตพล ปารมี
ผศ.พล.อ.ต.ทพญ.นิภา อัมระปาล
อ.ทพญ.ปาริฉัตร ลิ้มสุวรรณ
อ.ทพ.ศราวุธ วงศ์รัตนกาญจน์

สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก

อ.ทพญ.ศิริรัตน์ ชั้นศิริ
อ.ทพญ.จตุพร จันทรานนท์

สาขารังสีวิทยาช่องปาก

ศ.(พิเศษ)ทพ.ไพรัช ธีรวรางกูร
อ.ทพ.พงศธร กังวานสุรกิจ
อ.ทพญ.นภัสสร กังวานสุรกิจ

ภาควิชาทันตกรรมป้องกันและทันตสาธารณสุข

อ.ทพ.ไพฑูรย์ จินดาโรจนกุล
หัวหน้าภาควิชา

สาขาทันตกรรมจัดฟัน

อ.ทพ.ไพฑูรย์ จินดาโรจนกุล
อ.ทพญ.เนตรพร ชินวิภาส
อ.ทพ.พรชัย ไกรสิทธิกุล
อ.ทพญ.ทิพย์จุฑา พรเลิศธนพงษ์
พล.ร.ต.ดร.จตุพร พุกกะเวส
อ.ทพญ.ชนกานต์ จินดาโรจนกุล
อ.ทพ.ธนกฤต หอวรรณภากร

สาขาทันตกรรมชุมชน

อ.ทพญ.ชิสา ตัณฑะกูล

สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

อ.ทพ.ชัยรัตน์ รัตนพงษ์ไพศาล
อ.ทพญ.ปวีร์ลดา คุ้มญาติ
อ.ทพญ.ชญาน์ทิพ ศรีรัฐ
อ.ทพญ.ณิชชารีย์ รักษ์พิชิตเจริญ

ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์

อ.ทพญ.สุชาดา พันธุรักษ์
หัวหน้าภาควิชา

สาขาปริทันตวิทยา

อ.ทพญ.สุชาดา พันธุรักษ์
อ.ทพญ.กัญญมณฑ์ ลออคุณ
อ.ทพญ.สุจารี โง้ววัฒนา
อ.ทพญ.พินีกาญจน์ ลาภานันท์
อ.ทพ.มหัทธน พูลเกษร

สาขาทันตกรรมบูรณะ

อ.ทพญ.เบญจม์ภัทร วงศ์ไพบูลย์
อ.ทพญ.พอลลีน ล่ำซำ
อ.ทพญ.ชญานุช อ่างแก้ว
อ.ทพญ.พอรัก เศรษฐกำเนิด
อ.ทพญ.ธิติธร โรจน์ไพบูลย์
อ.ทพญ.ธิรดา ยิ่งประเสริฐ

สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.วิชชา อัศววรฤทธิ์
อ.ทพญ.มลฤทัย อินทรนนท์วิไล
อ.ทพญ.ศิริกุล วนาไพศาล
อ.ทพ.ปราชญ์ พลวัฒน์

เจ้าหน้าที่คณะทันตแพทยศาสตร์

นางสาวนฤมล ชิตนอก
เลขานุการคณะฯ
นางสาวจีรประภา สัดทอง
ธุรการ
นางสาวณัฏฐณิชา รักษาวงศ์
ธุรการ
นางสาวยุพาวรรณ แดงโคเส็ด
ธุรการ
นางสาวณิชกานต์ วงษ์ไกร
ธุรการ
นางสาวประภัสสร แก้วคำ
การเงิน