CRM ย่อมาจาก Customer Relationship Manager การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า หมายถึง วิธีการที่เราจะบริหารให้ลูกค้ามีความรู้สึกผูกพันธ์กับสินค้าหรือบริการของเรา 

กระบวนการทำงานของ CRM มี 4 ขั้นตอน คือ

   1.Identify เก็บข้อมูลลูกค้า

   2.Differentiate แบ่งลูกค้าเป็นกลุ่มๆ

   3.Interact มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า

   4.Customize เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละท่าน


     ระบบ CRM มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการนำ Software มาใช้ในการพัฒนา เพื่อดึงดูดลูกค้า สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น Website เป็นต้น


 ดังนั้น ลูกค้าคนสำคัญของเรา ณ ที่นี้เราจึงหมายถึงนิสิตนักศึกษาที่อยู่ภายใต้การดูแลของบ้านเวสเทิร์นทุกๆคน 

Go to top