ส่วนงาน Data Control มีหน้าที่รับผิดชอบโดยรวม ดังนี้...

1.บันทึก แก้ไขข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาจัดทำ วิเคราะห์ และสรุปรายงานให้กับผู้บริหาร

2.ตรวจสอบบันทึกและแก้ไขข้อมูลที่เป็นส่วนกลาง จัดทำและนำเสนอรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย

3.จัดทำและปรับปรุงเอกสาร-วิธีการทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ERP

4.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอ หาแนวทาง และหรือ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

Go to top