1.เป็นหัวหน้างานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
2.ดูแลการจัดทำสื่อการสอนของอาจารย์ เช่น นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
3.ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการพัฒนา เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน
4.ให้คำแนะนำในการทำสื่อประกอบการเรียนการสอนของอาจารย์
5.สรุป รวบรวมสื่อการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
6.ให้การส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
7.ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

Go to top