1.ประชาสัมพันธ์การสมัครเรียนการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายตามสื่อต่างๆ เช่น Website ของมหาวิทยาลัย,Facebook และ Line Official

2.ตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูลนิสิตขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งแนะแนวการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

3.อัพเดทข้อมูลข่าวสารการรับสมัคร หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ข่าวสาร-กิจกรรม

4.ตรวจสอบ E-mail ที่นิสิตได้กรอกรายละเอียดการสมัครไว้

1.ตรวจสอบเอกสารการรับสมัครของนิสิต และกรอกประวัติลงในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

2.แจ้งข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นแก่นิสิตที่สมัครเรียนเข้ามา เช่น รหัสนิสิต วิธีการเข้าเรียน การชำระเงิน เป็นต้น

3.ประสานกับฝ่ายทะเบียนเพื่อส่งต่องาน

4.แจ้งรหัสนิสิตให้ศูนย์บริการสารสนเทศทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประสานงานกับนิสิตต่อไป

1.รับโทรศัพท์และตอบข้อซักถามให้กับนิสิต แต่หากเป็นคำถามที่ต้องลงลึกรายละเอียด ทางทีมงานจะประสานงานติดตามข้อมูลให้

2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อทำการแก้ไขปัญหาให้กับนิสิต

1.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้นิสิตทุกเดือนตลอดปีการศึกษา

2.กำกับดูแลศูนย์บริการสารสนเทศทุกศูนย์ของมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ

3.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

Go to top