Menu

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล)
ชื่อหลักสูตร ภาษาอังกฤษ : Certificate in Dental Assistance Program
ระยะเวลาเรียน : หลักสูตร 1 ปี
 
- ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  120,000   บาท
- ค่าสมัครและสอบคัดเลือก 500 บาท
- ค่าชุด(รวม) 10,000 บาท

คุณสมบัติ/เกณฑ์การคัดเลือก

(1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานะ    
(2) สัญชาติไทย และอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย    
(3) มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการประกอบอาชีพ    
(4) ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย ไม่เคยถูกศาลพิพากษาถึงขั้นจำคุก หรืออยู่ในระหว่างคดีอาญา  
(5) หรือมีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เกณฑ์การคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ผลคะแนนสอบข้อเขียนและผลคะแนนสอบสัมภาษณ์เป็นเกณฑ์ในการรับสมัครเข้าศึกษา การตัดสินผลของกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด.

หลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้เรียบร้อย และใช้หลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้

- ใบสมัคร 
- รูปถ่ายชุดนักเรียน/ชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว สาหรับติดใบสมัคร
- สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่น)
- สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1หรือ ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฉบับจบหลักสูตร (ม.6)

 ขั้นตอนการรับสมัคร

1. ติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัครนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โทร 02-563-5252-3, 085-802-8833,085-820-8833
2. จัดส่งเอกสารการสมัครมาที่  ฝ่ายรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตร มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
3. ทางมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกที่ www.western.ac.th ต่อไป สอบถามรายละเอียดโทร 02-563-5252-3

กำหนดการรายงานตัว

ครั้งที่ 1 วัชรพล ชำระ 500+10,000 =10,500 บาท ในวันที่ 29 เมษายน 2560
ครั้งที่ 2 วัชรพล วันที่ 13 พฤษภาคม 2560
ครั้งที่ 3 วัชรพล วันที่ 27 พฤษภาคม 2560
ครั้งที่ 4 วัชรพล วันที่ 3 มิถุนายน 2560 

 กำหนดการเปิดภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1 วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560
ภาคเรียนที่ 2 วันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2561

กำหนดการลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียน 

ภาคเรียนที่ 1 

ลงทะเบียน วนที่ 20 มิถุนายน 2560  ชำระในวันลงทะเบียน 60,000 บาท หรือเเบ่งจ่าย 2 ครั้ง 
ครั้งที่ 1 ในวันลงทะเบียน  ชำระ 30,000 บาท
ครั้งที่ 2 วันที่ 3 ตุลาคม 2560 ชำระ 30,000 บาท
 
ภาคเรียนที่ 2 
ลงทะเบียน วันที่ 20 พฤศจิยายน 2560 - 3 ธันวาคม 2560 ชำระในวันลงทะเบียน 60,000 บาท หรือแบ่งจ่าย 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ในวันลงทะเบียน ชำระ 30,000 บาท
ครั้งที่ 2 วันที่ 3 มีนาคม 2561 ชำระ 30,000 บาท
 

กำหนดการชำระค่าหอพัก (ปรับอากาศ) ตลอดหลักสูตร 27,000 บาท 

ชำระครั้งที่ 1 วันที่ 1-10  สิงหาคม 2560 ชำระ 13,500 บาท
ชำระครั้งที่ 2 วันที่ 1-10  มกราคม 2561 ชำระ 13,500 บาท
 
เงื่อนไขอื่นๆ
นิสิตไม่สามารถขอทุนการศึกษาจากกองทุนกู้ยืมเรียนเพื่อการศึกษา (กยศ.) (กรอ.)ได้ เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์ของกองทุน ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องยื่นเรื่องแสดงเจตจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อยืนยันการเข้าศึกษาต่อภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด เมื่อชำระค่าสมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนคา่ใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์ จะเข้าศึกษาหรือต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น.
 
 
 

Go to top