Menu

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี)
ภาษาอังกฤษ : Certificate for Practical Nurse
หลักสูตร 1 ปี
- ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 75,000 บาท
- ค่าสมัครและสอบคัดเลือก 500 บาท
- ค่าชุด(รวม) 10,000 บาท

จำนวนที่รับสมัคร

จำนวนรับ : 80 คน


คุณสมบัติผู้สมัคร/เกณฑ์การคัดเลือก

1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานะ
(2) อายุไม่ต่ากว่า 16 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่เปิดการศึกษา
(3) น้าหนักไม่ต่ากว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ากว่า 150 เซนติเมตร
(4) มีสุขภาพดี ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการประกอบอาชีพ
(5) ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย ไม่เคยถูกศาลพิพากษาถึงขั้นจาคุก หรืออยู่ในระหว่างคดีอาญา

(6) หรือมีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด


 หลักฐานประกอบการสมัคร

ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้เรียบร้อย และใช้หลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้

- ใบสมัคร
- รูปถ่ายชุดนักเรียน/ชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว สาหรับติดใบสมัคร
- สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ
- สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่น)
- สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1หรือ ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฉบับจบหลักสูตร (ม.6)

ขั้นตอนการรับสมัคร

1. ติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัครนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โทร 02-563-5252-3, 085-802-8833,085-820-8833

2. จัดส่งเอกสารการสมัครมาที่  ฝ่ายรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตร มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

3. ทางมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกที่ www.western.ac.th ต่อไป สอบถามรายละเอียดโทร 02-563-5252-3


กำหนดการรายงานตัว 

ครั้งที่ 1 วัชรพล ชำระ 500+10,000 บาท ในวันที่ 29 เมษายน 2560
ครั้งที่ 2 วัชรพล วันที่ 13 พฤษภาคม 2560
ครั้งที่ 3 วัชรพล วันที่ 27 พฤษภาคม 2560
ครั้งที่ 4 วัชรพล วันที่ 3 มิถุนายน 2560
 

กำหนดการเปิดภาคเรียน

ภาคการเรียนที่ 1 วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560
ภาคการเรียนที่ 2 วันจันทร​์ ที่ 8 มกราคม 2561

กำหนดการลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียน 

ภาคเรียนที่ 1 ลงทะเบียน

วันที่ 20 มิถุนายน -3 กรกฎาคม 2560 ชำระในวันลงทะเบียน 37,500 บาท หรือ แบ่งจ่าย 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ในวันลงทะเบียน 18,750 บาท
ครั้งที่ 2 วันที่ 3 ตุลาคม 2560 ชำระ 18,750 บาท
 
ภาคการเรียนที่ 2
ลงทะเบียน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 -3 ธันวาคม 2560 ชำระในวันลงทะเบียน 37,500 บาท หรือแบ่งจ่าย 2ครั้ง
ครั้งที่ 1 ในวันลงทะเบียน ชำระ 18,750 บาท
ครั้งที่ 2 วันที่ 3 มีนาคม 2561 ชำระ 18,750 บาท

กำหนดการชำระค่าหอพัก ตลอดหลักสูตร 12,000 บาท

ชำระครั้งที่ 1 วันที่ 1-10 สิงหาคม 2560 ชำระ 6,000 บาท
ชำระครั้งที่ 2 วันที่ 1-10 มกราคม 2561 ชำระ 6,000 บาท 
 

เงื่อนไขอื่นๆ

นิสิตไม่สามารถขอทุนการศึกษาจากกองทุนกู้ยืมเรียนเพื่อการศึกษา (กยศ.) (กรอ.)ได้ เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์ของกองทุน ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องยื่นเรื่องแสดงเจตจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อยืนยันการเข้าศึกษาต่อภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด เมื่อชำระค่าสมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนคา่ใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์ จะเข้าศึกษาหรือต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น.

 

 

Go to top