หลักสูตร

Bachelor of Science Program in Medical Technology หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์


หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยได้ดำเนินการปฎิรูประบบบริการสุขภาพ และประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพมาตั้งแต่ พ.ศ.2545 มีเป้าหมายให้บุคคลมีความเสมอภาคในการได้รับบริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาจากสถานบริการสุขภาพของรัฐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

เทคนิคการแพทย์เป็นวิชาที่ต้องใช้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ในการตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ เพื่อที่จะช่วยผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลรักษา และแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และทันท่วงที

กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้มีจำนวนนักเทคนิคการแพทย์ 1 คน/ประชากร 10,000 คน แต่จากสถานการณ์ปัจจุบัน โรงพยาบาลหลายแห่ง โดยเฉพาะของรัฐ ยังมีปัญหาการขาดแคลนบุคลากร โดยปัจจุบันมีอัตราส่วนนักเทคนิคการแพทย์ 1 คน/ประชากร 70,368 คน อันเป็นเหตุให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับบริการไม่เพียงพอ และไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Medical Technology

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Medical Technology)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Medical Technology)หลักสูตร/รายละเอียดวิชา 
หมวดวิชา หน่วยกิต
 1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 
    1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
    1.2 กลุ่มวิชาภาษา 15 
    1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 2.หมวดวิชาเฉพาะ 112
    2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 22
    2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 17 
    2.3 กลุ่มวิชาชีพ 73
 3.หมวดวิชาเลือกเสรี    6
รวม 148
   

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. นักเทคนิคการแพทย์ประจำห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ในโรงพยาบาลสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน
  2. ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์เทคนิคการแพทย์
  3. ผู้แทนจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ น้ำยา สารเคมี เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
  4. นักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  5. นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
  6. พนักงานพิจารณาค่าสินไหม (Claim Assessor) ในบริษัทประกันภัย
  7. พนักงานพิจารณาประกันชีวิต (Medical Underwriter) ในบริษัทประกันภัย
  8. อาจารย์หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หลังสำเร็จศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก


คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี) จากหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองหรือนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

2.มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

3.ผู้สมัครต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้

   3.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง/หรือผู้อื่น รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

   3.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรต่อการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

   3.3 เป็นโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

   3.4 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

   3.5 มีความผิดปกติในการมองเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง คือ

         3.5.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว

         3.5.2 ระดับการมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40

   3.6 มีความผิดปกติในการได้ยิน คือ

        3.6.1 มีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500 – 2,000 เฮิรตซ์ หรือสูงกว่า 40 เดซิเบล ของหูทั้ง 2 ข้าง

        3.6.2 ความสามารถในการแยกเเยะคำพูด (Speech Discrimination Score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จาก ความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (Sensorineural Hearing Loss)

   3.7 โรคหรือความพิการอื่นๆซึ่งมิได้ระบุไว้ที่ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงานและ การประกอบวิชาชีพเวชกรรม


 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ดูรายละเอียดทุกหลักสูตร

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น