ข่าว/กิจกรรม

ข่าวสาร/News

การตรวจประเมินการรับรองหลักสูตรและรับรองสถาบัน คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขต วัชรพล

วันที่ 17 –18 พฤษภาคม 2561 คณะเทคนิคการแพทย์ วัชรพล ได้มีโอกาสให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินจากสภาเทคนิคการแพทย์ ทำการตรวจเยี่ยมคณะเพื่อขอรับการตรวจประเมินรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) และขอความเห็นชอบ ความเหมาะสมสถาบันการศึกษาที่เปิดดำเนินการสอนใหม่ ซึ่งคณะกรรมการจากสภาเทคนิคการแพทย์ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์สมชาย วิริยะยุทธกร ประธานผู้ตรวจประเมิน พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจประเมิน ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์  ปรัชชญาสิทธิกุล,รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนา ศานติยานนท์, ศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ   วงศ์จันทร์  และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการนางสาววัชรี คิดขยัน

บรรยากาศในการตรวจเยี่ยมมีความอบอุ่น คณะผู้ตรวจเยี่ยมเป็นกัลยาณมิตรและได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพในการดำเนินการของคณะเป็นอย่างมาก คณะเทคนิคการแพทย์ วัชรพล ขอขอบคุณ คณะกรรมการทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล ผ่านการรับรองหลักสูตรโดย สภาเทคนิคการแพทย์

    จากการที่คณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรและสถาบันจากสภาเทคนิคการแพทย์ได้มาทำการตรวจรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตร์บันฑิต (เทคนิคการแพทย์) และความเหมาะสมของสถาบันการศึกษาที่เปิดดำเนินการสอนใหม่ เมื่อวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยวันที่ 13 กรกฏาคม 2561 สภาเทคนิคการแพทย์มีมติรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล เป็นระยะเวลา 5 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2561 - 2565) และเห็นชอบความเหมาะสมของเทคนิคการแพทย์ในการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) สำหรับปีแรกของการเปิดสอน เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2561) ซึ่งคณะเทคนิคการแพทย์ วัชรพล จะได้ดำเนินการเปิดรับนิสิตเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นลำดับต่อไป

กิจกรรม/Activities