ข้อมูลอบรม/สัมมนา/ดูงาน/

บันทึกข้อมูลการอบรม/สัมมนา

หัวข้อ/เรื่องที่เข้าสัมมนา/อบรม/ดูงาน