อาจารย์/บุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุพาลภัส สุภาเลิศภูรินทร์
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตวัชรพล 

คุณวุฒิการศึกษา
 

M.Sc. (Clinical Pathology) มหาวิทยาลัยมหิดล 
B.Sc. (Medical Technology) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน 
 • 2555 กรรมการตรวจประเมินหน่วยบริการทางการแพทย์เขต 1 สำนักงานหลักประกันคุณภาพแห่งชาติ
 • 2555 กรรมการที่ปรึกษาทุนศิษย์เก่า นักเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2544 รองหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2542 ประธานงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2532 ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2522 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2519 อาจารย์ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2514 อาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ดร. วรโชติ   บุญศรีวงศ์
รองคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตวัชรพล 

คุณวุฒิการศึกษา

Ph.D. (Parasitology) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Complete Certification (Medical Entomology,
Forensic Entomology) Texas A&M U.S.A
M.Sc. (Parasitology) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
B.Sc. (Medical Technology) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Diploma (Medical Science) สาธารณสุขกระทรวง


ประวัติทำงาน 
 • ประธานคณะกรรมการพัฒนามาตราฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
 • ประธานที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาแพทย์
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 • 2558 อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • 2558 อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • 2553 อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • 2541 นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ (ระดับ7)
 • 2534 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ระดับ3)

 

อาจารย์ประจำ
คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตวัชรพล

เจ้าหน้าที่ประจำ
คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตวัชรพล