คณะเทคนิคการแพทย์ วัชรพล

แนะนำคณะ

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์และเปิดดำเนินการสอนหลักสูตรเทคนิคการแพทยบัณฑิต โดยอนุมัติให้เปิดรับนิสิตเทคนิคการแพทย์ในรุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561  ณ วิทยาเขตวัชรพล 

ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาลภัส สุภาเลิศภูรินทร์ ดำรงตำแหน่งคณบดี ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตวัชรพล

โดยมีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะเป็นเลิศในวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต อันจะนำไปสู่การช่วยลดปัญหาการขาดแคลนนักเทคนิคการแพทย์ ซึ่งจะมีจำนวนเพียงพอกับความต้องการของประเทศและส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยดีต่อไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ปรัชญา
มุ่งส่งเสริมวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ด้วยพลังความคิด

ปณิธาน
ผลิตนักเทคนิคการแพทย์ที่มีคุณภาพและคุณธรรม วิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนามาตรฐานบริการวิชาชีพเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยของประชาชน

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิต ที่มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ ยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2. วิจัย สร้างองค์ความรู้และวัมนธรรมใหม่ เพื่อการพัฒนาวิชาชีพและประเทศชาติ
3. บริการวิชาการทางเทคนิคการแพทย์แก่ชุมชนและสัมคม เพื่อส่งเสริมการมีสุขอนามัยที่ดีของประชาชน 4. ทำนุบำรุงศิปวัฒนธรรม โดยการส่งเสริมและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่ประเทศไทย

วัตถุประสงค์
ผลิตและพัฒนาบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ให้เป็นผู้มีความสามารถและทักษะเชิงวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อการวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการในระดับมาตรฐานวิชาชีพและระดับสากล ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรมและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนและสังคม
แนะนำคณบดี
โครงสร้างการบริหาร
cta-logo

หน่วยงาน สนับสนุน

สำนักวิจัยและบริการงานวิชาการ