ร่วมงานกับเรา

image

ร่วมงานกับเรา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำคณะและเจ้าหน้าที่ประจำมหาวิทยาลัย ผู้ที่สนใจร่วมงานกับเราสามารถกรอกใบสมัครผ่านเว็ปไซต์ด้านล่างค่ะ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ประเภทอาจารย์
ปริญญาโท ปริญญาเอก

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
ตำแหน่งที่รับสมัคร : อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต รับสมัครงาน รับสมัครอาจารย์
 • จำนวนที่รับสมัคร  2 อัตรา
 • ประเภทของงานที่รับสมัคร การศึกษา-การฝึกอบรม
 • ลักษณะของงานที่รับสมัคร รับสมัครอาจารย์ประจำสังกัดมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 • คุณสมบัติผู้สมัครที่รับสมัคร ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือใกล้จะสำเร็จการศีกษาระดับปริญญาเอก ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
 • สวัสดิการ ประกันสังคม  อื่น ๆ
 • สถานที่ทำงาน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ลงประกาศ 31 มีนาคม 2561
อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารการศึกษามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
สาขาหลักสูตรและการสอน
ตำแหน่งที่รับสมัคร : อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารการศึกษามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
สาขาหลักสูตรและการสอน
 รับสมัครงาน รับสมัครอาจารย์
 • จำนวนที่รับสมัคร 2 อัตรา
 • ประเภทของงานที่รับสมัคร การศึกษา-การฝึกอบรม
 • ลักษณะของงานที่รับสมัคร รับสมัครอาจารย์ประจำสังกัดมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในหลักสูตรบริหารการศึกษา
 • เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
 • สวัสดิการ ประกันสังคม  อื่น ๆ
 • สถานที่ทำงาน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

ลงประกาศ 31 มีนาคม 2561

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
ตำแหน่งที่รับสมัคร : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต รับสมัครงาน รับสมัครอาจารย์
 • จำนวนที่รับสมัคร 2 อัตรา
 • ประเภทของงานที่รับสมัคร การศึกษา-การฝึกอบรม
 • ลักษณะของงานที่รับสมัคร รับสมัครอาจารย์ประจำสังกัดมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 • คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
 • สวัสดิการ ประกันสังคม  อื่น ๆ
 • สถานที่ทำงาน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 


ลงประกาศ 31 มีนาคม 2561
อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
ตำแหน่งที่รับสมัคร : อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต รับสมัครงาน รับสมัครอาจารย์
 • จำนวนที่รับสมัคร 2 อัตรา
 • ประเภทของงานที่รับสมัคร การศึกษา-การฝึกอบรม
 • ลักษณะของงานที่รับสมัคร รับสมัครอาจารย์ประจำสังกัดมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 • คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
 • สวัสดิการ ประกันสังคม  อื่น ๆ
 • สถานที่ทำงาน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ลงประกาศ 31 มีนาคม 2561
อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารการศึกษามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
สาขาบริหารการศึกษา
ตำแหน่งที่รับสมัคร : อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารการศึกษามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
สาขาบริหารการศึกษา
 รับสมัครงาน รับสมัครอาจารย์
 • จำนวนที่รับสมัคร รับสมัคร 2 อัตรา
 • ประเภทของงานที่รับสมัคร การศึกษา-การฝึกอบรม
 • ลักษณะของงานที่รับสมัคร รับสมัครอาจารย์ประจำสังกัดมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในหลักสูตรบริหารการศึกษา
 • เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
 • สวัสดิการ ประกันสังคม  อื่น ๆ
 • สถานที่ทำงาน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

ลงประกาศ 31 มีนาคม 2561

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
ตำแหน่งที่รับสมัคร : อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต  รับสมัครงาน รับสมัครอาจารย์
 • จำนวนที่รับสมัคร 2 อัตรา
 • ประเภทของงานที่รับสมัคร การศึกษา-การฝึกอบรม
 • ลักษณะของงานที่รับสมัคร รับสมัครอาจารย์ประจำสังกัดมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 • คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 • เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
 • สวัสดิการ ประกันสังคม  อื่น ๆ
 • สถานที่ทำงาน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 


ลงประกาศ 31 มีนาคม 2561

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ประเภทอาจารย์ปริญญาตรี

อาจารย์ประจำคณะ พยาบาลศาสตร์กาญจนบุรี
ตำแหน่งที่รับสมัคร : อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี รับสมัครงาน รับสมัครอาจารย์
 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เปิดรับสมัครอาจารย์ ผู้มีความประสงค์สัมครกรุณากรอกข้อมูลใน Link ด้านล่าง ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครงานของคณะจะติดต่อกลับคะ่
กรอกใบสมัคร


ตำแหน่งที่รับสมัคร : อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์ รับสมัครงาน รับสมัครอาจารย์
ในสาขาดังต่อไปนี้
1. สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ 4 ตำแหน่ง
2. สาขาการพยาบาลเด็ก 3 ตำแหน่ง
3. สาขาการพยาบาลจิตเวช 3 ตำแหน่ง
4. สาขาการพยาบาลชุมชน 3 ตำแหน่ง
 
สามารถติดต่อสอบถามหรือรับใบสมัครได้ที่
คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิยาลัยเวสเทิร์น
หรือโทรสอบถามได้ที่หมายเลข 088-5852068

ลงประกาศ 31 มีนาคม 2561
อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจฯ สาขาบัญชี
รับสมัครอาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจฯ สาขาบัญชี,สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับสมัครงาน รับสมัครอาจารย์
 • จำนวนที่รับสมัคร รับสมัคร 2 อัตรา 
 • ประเภทของงานที่รับสมัคร การศึกษา-การฝึกอบรม ลักษณะของงานที่รับสมัคร รับสมัครอาจารย์ประจำสังกัดมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโทสาขาบัญชี
 • เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
 • สวัสดิการ ประกันสังคม  อื่น ๆ มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
 • สถานที่ทำงาน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 


ลงประกาศ 31 มีนาคม 2561
อาจารย์ประจำคณะ สัตวแพทยศาสตร์
รับสมัครอาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ รับสมัครงาน รับสมัครอาจารย์
 • ตำแหน่งที่รับสมัคร อาจารย์ประจำ คณะสัตวแพทย์ 6 อัตรา
 • ตำแหน่งที่รับสมัคร นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทย์ 3 อัตรา
 • ประเภทของงานที่รับสมัคร การศึกษา-การฝึกอบรม
ลักษณะของงานที่รับสมัคร
 • อาจารย์ประจำ สังกัดคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
 • นักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 
คุณสมบัติผู้สมัคร สอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรติดต่อ
เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
สวัสดิการ ประกันสังคม ,อื่น ๆ
สถานที่ทำงาน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วิธีการรับสมัคร ส่ง Resume มาที่ สวนงานทรัพยากรมนุษย์
email address : chananporn.ki@western.ac.th เบอร์โทรศัพท์ 035-65-1000 ต่อ 1113 ,086-446-8314


ลงประกาศ 31 มีนาคม 2561

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ประเภทบุคคลากรและเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และผลิตสื่อ(วุฒิปวช.ขึ้นไป)
ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และผลิตสื่อ (วุฒิปวช. ขึ้นไป) รับสมัครงาน รับสมัครพนักงานบัญชี
 • รับสมัคร 1 อัตรา 
 • เพศชาย
 • รับสมัคร พนักงานประจำ
 • ลักษณะของงานที่รับสมัคร ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เขียนข่าว ลงข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์
 • คุณสมบัติผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปวช.ขึ้นไปทุกสาขา สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop , Adobe Illustrator หรือมากกว่านั้นได้ มีความชำนาญในการใช้สื่อออนไลน์ เช่น Facebook ,Line (พร้อมแนบผลงานมาแสดง)
 • เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
 • สวัสดิการ ประกันสังคม  อื่น ๆ
 • สถานที่ทำงาน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
 • วิธีการรับสมัคร สมัครด้วยตนเองหรือ ส่ง Resume มาที่ Email:western_pr@hotmail.com
 • สามารถโทรสอบถามได้ที่ 085-802-8833 คุณเสก (จันทร์-เสาร์ 08.30-17.00 น.)

 ลงประกาศ 6 สิงหาคม 2560

โปรแกรมเมอร์(Programmer)
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน
พนักงานบัญชี
ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี
พนักงานการเงิน

APPLY NOW