คณะสาธารณสุขศาสตร์ บุรีรัมย์

  แนะนำคณะ

       มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชนได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการ  เลขที่ 2/4 2540 เมื่อวันที่ 18  มิถุนายน  พ.ศ. 2540 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก นับตั้งแต่ได้เปิดดำเนินการสอนมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 14 ปี  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากร ระบบการศึกษา และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศทางคุณภาพการศึกษา สร้างคลังแห่งขุมปัญญาที่จะพัฒนาบุคคลให้เป็นศึกษา คือบัณฑิตที่เป็นปัญญาชน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตน สังคม ประเทศชาติและมนุษยชาติในที่สุด ด้วยอุดมการณ์แห่งความร่วมมือยิ่งกว่าการแข่งขัน

       การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม  เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและรายได้ของประเทศ  ที่มาจากผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก  ดังนั้นประชากรที่ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม  จำเป็นต้องมีสุขภาวะที่ดีทำงานด้วยความปลอดภัยได้อย่างเต็มที่  ส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิต  ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานประกอบการประมาณ 300,000 แห่ง มีลูกจ้างภายใต้กองทุนเงินทดแทนประมาณ 8,000,000 คน สุขภาพของผู้ประกอบอาชีพเป็นปัญหาที่สำคัญ ได้แก่ โรคจากการประกอบอาชีพ เช่น พิษจากสารตะกั่วและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับการทำงาน  มีผลต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน  นอกจากนี้กระบวนการผลิตทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือ อุบัติเหตุต่อร่างกายที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั่วไป  จะเห็นได้จากสถิติอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมปี 2549 พบว่าคนงานประสบอันตรายจากการทำงานประมาณปีละ 200,000 คน เสียชีวิตจากการทำงานปีละ 600 คน  จ่ายเงินค่าทดแทนปีละ 1,600 ล้านบาท  โดยมีสาเหตุจากเครื่องจักร/อุปกรณ์ไม่ปลอดภัยร้อยละ 28 

  เกี่ยวกับคณะ

  วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  วิสัยทัศน์
      เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นใช้ระบบการศึกษาที่หลากหลายรวมทั้งใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตบัณฑิตด้านอาชีวอนามัยผลิตบัณฑิตด้านอาชีวอนามัย  ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  ที่มีองค์ความรู้  และทักษะพร้อมที่จะพัฒนา ด้วยความเสียสละเพื่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านสาธารณให้มีวินัย ใฝ่รู้ มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี งามและมีลักษณะเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ทั้งมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีจิตสำนึกในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการปัญหาและสามารถนำไปปฏิบัติในการแก้ปัญหาขององค์กร และสังคมได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความปลอดภัย สุขภาพ อนามัย  และสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสิทธิมนุษย์ชนขั้นพื้นฐานของคนไทย ด้วยความอุตสาหะและเสียสละเพื่อสังคม

  พันธกิจ
  1.) จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้เป็นเลิศทางทักษะในเชิงปฏิบัติควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้เสียสละ และอุตสาหะ ตามมาตรฐานสากล
  2.) ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพให้ก้าวหน้า ทันสมัยเสมอ
  3.) ให้บริการวิชาการทางด้านอาชีวอนามัย  ความปลอดภัย  และสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับความต้องการในการดำเนินชีวิตของประชาชน พัฒนาชุมชน และสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

  ปรัชญา
       มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอาชีวอนามัย  ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นให้เป็นผู้ให้ที่มีปัญญาคิดเป็น  ทำเป็น  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม และ ความรับผิดชอบ ในการประกอบอาชีพเป็นขุมพลังแห่งองค์ความรู้ ที่ทันสมัยเสมอไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีจิตเอื้อเฟื้อต่อสังคม 

  อัตลักษณ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
       Workability - ปฏิบัติงานแบบมีทักษะ

  เอกลักษณ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
  • United creative - ร่วมมือกันสร้างสรรค์
  • Wisdom - ชั้นนำทางปัญญา
  • Technology - พัฒนาด้วยเทคโนโลยี
  • Universality - ผลิตบัณฑิตดีสู่ระดับสากล (มีความรู้กว้างขวาง)
  สารจากคณบดี
  โครงสร้างการบริหาร

  วารสารอิเล็กทรอนิกส์

  กิจกรรม/ข่าวสาร

  •  คณะสาธารณสุขศาสตร์ บุรีรัมย์ ได้รับทุนวิจัยจากเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เพิ่มเติม
  • พ.ร.บ.โรงงาฉบับแก้ไขใหม่ เพิ่มเติม
  • ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562  เพิ่มเติม
  • ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2551 เพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2551 (ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์) เพิ่มเติม
  • ร่วมเสนอบทความวิจัยและผลงานวิชาการ เพิ่มเติม
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ บุรีรัมย์มอบกระเช้าปีใหม่แก้หน่วยงานราชการ เพิ่มเติม
  • ข่าวสารอื่นๆของคณะ
  • รู้จัก Disruptive Technologies เพิ่มเติม
  • อันตรายจากเสียงดัง เพิ่มเติม
  • ความปลอดภัยในการทำงาน เพิ่มเติม
  • เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ในรายการ เพิ่มเติม
  • สัญลักษณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย เพิ่มเติม
  • เตรียมพร้อมเมื่อต้องปฏิบัติงานในที่อับอากาศ เพิ่มเติม
  • อุปกรณ์ป้องกันอันตรายเกี่ยวกับไฟฟ้า เพิ่มเติม
  • หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า เพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 เพิ่มเติม
  • กฎหมายใหม่!พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมพ.ศ.2562 เพิ่มเติม
  • สิทธิตามกฎหมายแรงงาน เพิ่มเติม
  • อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เพิ่มเติม
  • การตรวจวัดและการจัดทำแผนที่แสดงระดับ'เสียงรบกวน' ในโรงงานผลิตตู้แช่เย็น เพิ่มเติม
  • ขอเชิญร่วมงานสัมนา "Disruptive Technology" รายละเอียดเพิ่มเติม
  • การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย รายละเอียด
  • การประชุมวิชาการ"ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 4 " รายละเอียด
  • การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10 รายละเอียด
  • โครงการประชุมวิชาการสมาคมนักบริหารสาธารณสุข รายละเอียด
  • การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน” รายละเอียด
  • การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน” รายละเอียด
  • The 7th 2019 Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research, is the 7th รายละเอียด

  ประมวลภาพกิจกรรม

  วารสารอิเล็กทรอนิกส์

  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  OSHE Magazine ฉบับที่ ๙

  E-book มาตรฐานการยกและเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยแรงกายตามหลักการยศาสตร์

  E-book มาตรฐานการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ตามหลักการยศาสตร์

  10 เคล็ดลับสร้างความปลอดภัยในการทำงาน

  สนใจสมัครเรียนต่อ คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์ @LINE ได้แล้ววันนี้ !!!

  วีดิโอกิจกรรมของคณะ

  ประกาศจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์

  ปฏิทินกิจกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์

  Facebook

  Youtube

  วิทยาเขตกาญฯ

  This is title