สภามหาวิทยาลัย/กรรมการ

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

สภามหาวิทยาลัย/กรรมการ

ดร.ประภากร สมิติ นายกสภามหาวิทยาลัย
ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.กุสุมา ผลาพรมกรรมการสภามหาวิทยาลัย
รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รศ.พรชัย เทพปัญญา อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ดร.จุรีวรรณ มณีแสงกรรมการสภามหาวิทยาลัย
รศ.ดร.เอกพร รักความสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รศ.ดร.สมิหรา จิตตลดากรกรรมการสภามหาวิทยาลัย
รศ.ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
พันเอกหญิงพันทิพย์ คติภักดีธรรมกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ดร.แสงศรี จิยะจันทน์กรรการสภามหาวิทยาลัย
รศ. จรินทร์ เทศวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ศ.(กิตติคุณ) ทพ.ญ.ทัศนีย์ เต็งรังสรรค์กรรมการสภามหาวิทยาลัย