สำนักวิจัยและบริการวิชาการ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ข่าวสารสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

ประชุมพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 7/2562 New
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 15 New
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 14 
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 14 

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น


วารสารวิจัยปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560 
Download

วารสารวิจัยปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561 
Download

วารสารวิจัยปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562 
Download

วารสารวิจัยปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 
Download

วารสารวิจัยปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561 
Download

วารสารวิจัยปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560 
Download

วารสารวิจัยปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561 
Download

กิจกรรมสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ปีการศึกษา 2561/2
 อ่านต่อ>>>
อบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบรับรองคุณภาพ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ อ่านต่อ>>>
อบรมโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง
ปีการศึกษา 2561
 อ่านต่อ>>>
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติครั้งที่ 13 อ่านต่อ>>>
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติครั้งที่ 14
 อ่านต่อ>>>
โครงการอบรมผู้บริหารจัดการ
คณะกรรมการจริยธรรมในคน อ่านต่อ>>>
โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
อ่านต่อ>>>
ประชุมอนุวิจัยและบริการวิชาการครั้งที่ 1/2562
อ่านต่อ>>>
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo