มุ่งเน้นการให้บริการ ข้อมูล ข่าวสาร  งานแนะแนว งานประชาสัมพันธ์ การศึกษาต่อ ระหว่างมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นกับสาธารณชน  ด้วยความถูกต้อง รวเร็ว และมีคุณภาพ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย  พร้อมทั้งพัฒนา การให้บริการ ข้อมูล ข่าวสาร งานแนะแนว งานประชาสัมพันธ์ การศึกษาต่อ  ให้ขยายวงกว้างครอบคลุมทุกพื้นที่ให้มากที่สุด

พันธกิจ

  • แนะแนวการศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ทั้ง 3 วิทยาเขต
  • ให้คำแนะนำ ปรึกษานักเรียนและผู้ที่สนใจการมาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นด้วยเจ้าหน้าที่และสื่อในช่องทางต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  • จัดทำสื่อต่างๆ เพื่อสนับสนุนการให้บริการ ข้อมูล ข่าวสาร งานแนะแนว งานประชาสัมพันธ์ การศึกษาต่อ ทั้งภายในและภายนอก     มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยเน้นสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  • รับผิดชอบการดูแลภาพลักษณ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ทั้ง 3 วิทยาเขต
  • เป็นศูนย์กลาง การให้บริการข้อมูลข่าวสารงานแนะแนว งานประชาสัมพันธ์ การศึกษาต่อระหว่างมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นกับสาธารณชน  
  • มุ่งเน้นกระบวนการ ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนิสิตให้เป็นเชิงรุก

Go to top