อาจารย์เดวิด สมัญญาภรณ์

รองอธิการบดี

อาจารย์นราศักดิ์ แม้นสุรางค์

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์เกียรติก้อง มูลเมือง
รอง ผอ.ส่วนงาน Data Control

อาจารย์ศิโรรัตน์ เพชรกันจันทร์
รอง ผอ. ส่วนงานการเรียนทางไกลผ่านระบบเครือข่าย

อาจารย์วิภากร ธนโชคเดชขจร
รอง ผอ. ส่วนงาน CRM&Graphic Design

อาจารย์บุญมาก กันหาสาย
รอง ผอ. ส่วนงานบริการข้อมูลข่าวสาร

นางสาวกนกวรรณ รอดแก้ว
นักพัฒนาซอฟท์แวร์

นายธวัชชัย เห็นสุข
เจ้าหน้าที่งานระบบ วิทยาเขตวัชรพล
 

น.ส.ณัฏฐา โพธิ์ไพร
ธุรการ

น.ส.เพลินพิศ สุธี
ฝ่ายรับสมัครปริญญาตรี (วกค.)

นายศุภชัย บุตรพรหม
นักพัฒนาซอฟท์แวร์

 
นายคมศิลป์ ไชยหงษ์
เจ้าหน้าที่งานระบบ วิทยาเขตวัชรพล

นายสุกฤษฎ์ ศรีโชติ
เจ้าหน้าที่งานระบบ วิทยาเขตกาญจนบุรี

น.ส.ธมลวรรณ ธรรมทรงพร
ฝ่ายรับสมัครนิสิตปริญญาโท (วกค.)

Go to top