งานด้านบริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการ

รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ณ ชุมชนบ้านบ่อปั้น ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

15 มีนาคม 2562